Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1308 (2021-2022)
Innlevert: 17.02.2022
Sendt: 18.02.2022
Besvart: 24.02.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Bjørnar Laabak (FrP)

Spørsmål

Bjørnar Laabak (FrP): Vil statsråden jobbe for å opprette en kompensasjonsordning for trafikkskolene når det forekommer avbestillinger av oppkjøringstimer ved trafikkstasjonene som følge av sykefravær/fravær hos Statens vegvesen?

Begrunnelse

Det har tidligere vært stilt spørsmål om ventetider for oppkjøring, som fortsatt er uforståelig lange, men ministeren har svart at det utdannes flere sensorer slik at situasjonen skal bedres.
Statens vegvesen stiller krav om at timer til oppkjøring avbestilles senest nest siste virkedag for at gebyr skal frafalles. Det er innført unntak for betaling dersom avbestillingen kommer etter fristen dersom det er grunnet Korona.
Statens vegvesen selv har ikke samme avbestillingsfrist i forhold til egen avbestilling overfor de som har oppkjøringstime. Både grunnet Korona, men også ved ordinært sykefravær/fravær, avbestiller Statens vegvesen oppkjøring når de mangler sensorer helt inntil oppkjøringstimen skulle vært gjennomført. Bilen som elevene har leid inn fra trafikkskolen, som skal være godkjent av Statens vegvesen, blir ofte stående med avlyste oppdrag, og praksis er ved de fleste trafikkskolene at dette ikke faktureres elevene.
Ved kontakt med flere trafikkskoler og Trafikkforum bekreftes det at antall avbestillinger fra Statens vegvesen er vesentlig, og flere melder at dette forekommer ofte, også så sent som i februar 2022.
Fortsatt kan man forvente høyt sykefravær i tiden som kommer med bakgrunn i samfunnssituasjonen som følge av pandemi. Det er i så måte ingen grunn til å tro at ovennevnte problemstilling opphører med det første. Derfor er det viktig at det etableres en kompensasjonsordning for trafikkskolene der Statens vegvesen avlyser timer senere enn den fristen som gjelder for Statens vegvesen selv.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Statens vegvesen gjennomførte i 2021 omlag 150 000 praktiske førerprøver i tråd med inngåtte avtaler med kandidatene. Til sammenligning var tilsvarende tall i 2019 og 2020 hhv. om lag 140 000 og 130 000. Etterspørselen har følgelig økt betraktelig som følge av koronapandemien. Samlet sett er det svært få tilfeller hvor prøvetidspunktet av en eller annen grunn må endres. Jeg har all grunn til å tro at Statens vegvesen unngår utsettelser eller avlysninger så langt dette er mulig.

Det kan være flere årsaker til at prøver må avlyses på kort varsel, men i de fleste tilfellene skyldes det et uforutsett sykdomsforfall hos sensor. Smittesituasjonen i samfunnet gir seg også utslag for denne yrkesgruppen, og sykdom hos de ansatte kan ikke Statens vegvesen klandres for.

Gebyret for prøven, blir selvsagt frafalt når vegvesenet selv avlyser prøven. I dagens situasjon krever Statens vegvesen heller ikke gebyr fra kandidatene uansett hvor sent prøven blir avbestilt av kandidaten selv. Slik ordningen er i dag, er det trafikkskolene som leier ut kjøretøy til kandidaten til bruk under førerprøven. Det er denne leiekostnaden det ønskes kompensasjon for.

Statens vegvesen behandler eventuelle erstatningskrav i tråd med erstatningsloven. Hvis forutsetningene for erstatning etter loven er til stede, for eksempel ved at Statens vegvesen ikke har varslet kandidaten uten unødig opphold, blir kravet dekket. Det samme hvis Statens vegvesen har gjort en annen feil knyttet til bestillingen.

Statens vegvesen er som kjent lokalisert over hele landet, og har dessverre ikke ekstra tilgjengelige sensorressurser som kan settes inn overalt lokalt i de tilfellene akutt sykdom oppstår. Alt av tilgjengelige ressurser brukes på praktiske prøver for å imøtekomme den ekstraordinære etterspørselen som har oppstått i forbindelse med pandemien.