Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1407 (2021-2022)
Innlevert: 28.02.2022
Sendt: 01.03.2022
Besvart: 09.03.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Alfred Jens Bjørlo (V)

Spørsmål

Alfred Jens Bjørlo (V): Dersom media avslører at ein Nav-klient over fleire år har fått tildelt statleg stønad som t.d. bustøtte bygd på innlevering av fiktiv dokumentasjon til Nav – vil det då vere tilstrekkeleg at den aktuelle personen tilbyr seg frivillig å betale tilbake beløpet det ikkje finst reell dokumentasjon for å unngå ytterlegare reaksjonar frå Nav si side, eller vil regelverket tilseie at Nav uansett vil forfølgje saka også på annan måte?

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Arbeids- og velferdsetaten arbeider systematisk med å forebygge og avdekke feilutbetalinger og trygdesvindel.

Omtalen i dette brevet gjelder de statlige ytelsene som NAV har ansvaret for. Husbanken, som kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for, er ansvarlig for den statlige bostøtten.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser om at hvis etaten er kjent med at personer kan ha mottatt en statlig ytelse de ikke har rett på, vil etaten undersøke forholdet og innhente relevante opplysninger. Om det blir konkludert med at personen ikke ville hatt rett på ytelsen dersom riktige opplysninger ble gitt, vil etaten vurdere å kreve tilbake hele eller deler av beløp som er feilutbetalt, og om etaten skal legge på et rentetillegg. Reglene om foreldelse av pengekrav i foreldelsesloven gjelder også for feilutbetalte ytelser fra NAV. Hovedregelen er at pengekrav blir foreldet etter tre år. Dersom NAV ikke hadde nødvendig kunnskap om kravet, skal etaten vurdere om tilleggsfristen på ti år i foreldelsesloven § 10 nr.1 kan benyttes.

Videre viser direktoratet til at i de mest alvorlige sakene vil NAV Kontroll vurdere om etaten skal anmelde personen til politiet. Direktoratet viser til at i tilfeller der en person selv melder fra til Arbeids- og velferdsetaten om feilen, er dette noe som blir tatt med i vurderingen av om forholdet skal anmeldes eller ikke.