Skriftlig spørsmål fra Kim Thoresen-Vestre (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1657 (2021-2022)
Innlevert: 24.03.2022
Sendt: 24.03.2022
Besvart: 01.04.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Kim Thoresen-Vestre (SV)

Spørsmål

Kim Thoresen-Vestre (SV): Med bakgrunn i konflikten mellom friskolelovens rett til diskriminering og opplæringslovens paragraf 9A:
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at homofile og lesbiske lærere er fratatt muligheten til å søke på lærerstillinger i enkelte friskoler?

Begrunnelse

Under forrige regjering satt KRF i praksis med stor makt over LHBTIQ-politikken, og både folkehøgskoler og friskoler drevet av kristenkonservative miljøer og aktører kunne med loven i hånd diskriminere homofile, lesbiske, m.fl. i blant annet ansettelsesprosesser. Med ny regjering har mange et håp om at lovverket vurderes på nytt, hva angår diskrimineringen som eksempelvis Normisjon kaller "saklig begrunnet forskjellsbehandling" i en NRK-artikkel fra 19. januar 2018. Tirsdag 22. mars i år la Gjennestand videregående skole, i Sandefjord kommune, ut en stillingsannonse på sosiale medier hvor det sto at «ansatte må være lojale mot Normisjons verdidokument». Ved å vise til skolens verdidokument, slipper ledelsen ved skolen å skrive klart og tydelig at f.eks. homofile og lesbiske ikke kan søke på stillingen. Friskoleloven gir derfor mulighet for diskriminering og mobbing, samtidig som skolene skal følge paragraf 9A i opplæringsloven. Paragraf 9A sier blant annet at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering - og at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: La meg først understreke at det er uakseptabelt at seksuell legning har betydning for ansettelser i utdanningssystemet. Lærere skal selvfølgelig ikke bli fratatt muligheten til å søke på stillinger med bakgrunn i seksuell legning.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 setter forbud mot å diskriminere. Loven har regler om adgangen til lovlig forskjellsbehandling i § 9. Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder. Denne loven ligger under kultur- og likestillingsministerens ansvarsområde.

Friskoleloven regulerer ikke spørsmål som knytter seg til ansettelser ved kristne friskoler. Det er friskolens styre som har ansvaret for å følge reglene i blant annet likestillings- og diskrimineringsloven. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med friskolene. Friskoleloven gir tilsynsmyndigheten hjemmel til å reagere også dersom det avdekkes brudd på annet regelverk enn friskoleloven og dette forholdet svekker tilliten til skolen. Dersom noen mener seg diskriminert, kan det tas kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet som gir råd og veiledning, og eventuelt klages til Diskrimineringsnemnda som er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager om diskriminering og trakassering.

På bakgrunn av ulike henvendelser om kristne friskolers adgang til lovlig forskjellsbehandling ved ansettelser, utarbeidet Kunnskapsdepartementet i juni 2020 en veileder til kristne friskoler. I denne veilederen er det blant annet redegjort for de relevante reglene i friskoleloven og i likestillings- og diskrimineringsloven.