Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1996 (2021-2022)
Innlevert: 06.05.2022
Sendt: 09.05.2022
Besvart: 18.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Er statsråden fornøyd med en situasjon som gjør at man må stå så i kø i opptil mange måneder, hvis ikke, hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at personer som trenger en BPA-assistent raskere skal få dette på plass?

Begrunnelse

I Handikapnytt.no kan vi i en artikkel fra den 6.5 lese om at det er tørke i BPA-markedet: Mange sliter med å få søkere til assistentjobber, og det er blitt svært vanskelig å rekruttere folk til stillinger som brukerstyrt personlig assistent. Brukerstyrt personlig assistent ordningen handler jo om en måte å organisere den praktiske assistansen på som funksjonshemmede trenger i hverdagen sin. Utgangspunktet er jo at man selv skal få bestemme hvordan assistansen skal brukes. Det er en måte å sikre at det enkelte menneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen. Det er derfor svært bekymringsfylt å se at ventetiden for personer som har behov for å få en assistent skal ta så lang tid.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og personlige tjenester på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet. Assistanseordningen kan ytes både i og utenfor hjemmet. Arbeidsgiveransvaret for assistentene i en BPA-ordning kan ligge hos kommunen, hos en privat tjenesteleverandør eller hos brukeren selv.

Det har vært en jevn og sterk vekst i antall brukere med BPA de siste årene. I tillegg har det vært en økning i gjennomsnittlig antall timer med assistanse i alle aldersgrupper som mottar tjenesten. Dette viser at det fremover vil være et stort behov for å rekruttere nye assistenter til ordningen. Behov for rekruttering er for øvrig en situasjon som gjelder generelt i den kommunale helse- og omsorgstjeneste som står overfor betydelige utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Regjeringen tar på alvor de utfordringene helse- og omsorgstjenesten står overfor. Derfor har regjeringen oppnevnt en helsepersonellkommisjon som skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet. Dette for å kunne møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Som arbeidsgiver tilligger det kommunene, og eventuelle private tjenesteleverandører med avtaler, å rekruttere tilstrekkelig og kompetent bemanning. I artikkelen i Handikappnytt.no som representanten viser til, nevnes flere eksempler på hvordan arbeidsgiver kan være synlige i arbeidsmarkedet for å nå ut til mulige arbeidstakere. Arbeidstakere på sin side, skal vite at de møter et seriøst og inkluderende arbeidsliv.

Jeg vil for øvrig fortsette å følge nøye med på personellutfordringene i vår felles helse- og omsorgstjeneste.