Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:2056 (2021-2022)
Innlevert: 13.05.2022
Sendt: 13.05.2022
Besvart: 23.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Skatteforvaltningsloven § 7-5 (7) pålegger formidler av drosjetjenester å gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten, til Skatteetaten. Skatteetaten har fritatt multinasjonale appselskaper fra denne plikten.
Kan statsråden redegjøre for hvorfor det er rimelig at disse aktørene er fritatt fra den plikten som påhviler alle drosjesentralene i Norge og har multinasjonale appselskaper rapportert inn løyvehavers omsetning fra skiftlapp som produseres i taksameter, for året 2021, innen fristen 31.1-22?

Begrunnelse

For å forhindre alvorlig skatteunndragelse og etterlevelse av yrkestransportloven har drosjeregelverket gjennom de siste 20 årene pålagt drosjesentraler en rekke forpliktelser. Siden historien viste at det var mulig å lage falske skiftlapper, ble det etablert et system der drosjesentralene verifiserte og rapporterte omsetningstallene fra taksametrene som faktisk sitter i drosjebilene. På denne måten har skattemyndighetene hatt mulighet til å kontrollere at tallene løyvehaverne selv oppgir, er riktige.
Gjennom liberaliseringen av drosjemarkedet har mange av forpliktelsene som tidligere lå på drosjesentralene, blitt overført til «formidlere av drosjetjenester». Dette uttrykket inkluderer multinasjonale app-selskaper som Uber, Bolt og Yango. Det er derfor viktig at de plikter som påhviler drosjesentralene gis tilsvarende anvendelse for såkalte formidlere av drosjetjenester. Formålet med rapporteringsplikten fra formidlere av drosjetjenester, er å sikre mulighet for reell kontroll med de opplysningene løyvehaverne selv rapporter. Det er tallene som ligger elektronisk lagret i taksameteret som sitter fastmontert i bilen som formidlerne av drosjetjenester skal rapportere. Dette betyr at den rapporteringspliktige må etablere en sikker løsning for elektronisk avlesning av dataene som ligger lagret i taksameteret. Drosjesentralene gjør dette i dag via sine datasystemer som er tilkoblet taksameteret. Andre formidlere av drosjetjenester må nødvendigvis etablere tilsvarende systemer for å kunne verifisere og rapportere de aktuelle tallene. Manglende verifikasjon og rapportering av omsetningstallene, innebærer et brudd på rapporteringsplikten, og muliggjør omfattende skatteunndragelser fra løyvehaverne. Som kjent stilles det svært strenge krav til taksametre og pålegget om at alle løyvehavere må bruke taksameter er fortsatt et grunnleggende premiss i det sammensatte systemet som er etablert for å forhindre skatteunndragelser. For å sikre ryddige forhold i drosjenæringen også etter dereguleringen, er det helt nødvendig at de reglene som er fastsatt for registrering og rapportering fra drosjesentraler også gjøres gjeldende for formidlere av drosjetjenester, som Uber, Bolt og Yango.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Alle formidlere av drosjetjenester skal rapportere til skattemyndighetene etter skatteforvaltningsloven § 7-5 syvende ledd. Drosjer skal være utstyrt med godkjent taksameter, jf. yrkestransportforskriften § 48 annet ledd. Formidlere av drosjetjenester skal rapportere opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten. Det skal blant annet gis opplysninger om omsetning og kjørte og besatte kilometer, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-5-21.
Regelverket skiller ikke mellom drosjesentraler og andre typer formidlere, og det gjelder ikke noe fritak fra opplysningsplikten for applikasjonsbaserte selskaper. Andre formidlere enn drosjesentraler har likevel ikke den samme tilgangen til taksameteret som det drosjesentralene har. De er derfor avhengige av medvirkning fra løyvehaveren for å oppfylle opplysningsplikten.
Skattemyndighetene har mottatt opplysninger for inntektsåret 2021 også fra andre formidlere enn drosjesentraler. Opplysninger om hvilke aktører som har rapportert til skattemyndighetene og omfanget av rapporteringen, er taushetsbelagt etter skatteforvaltningsloven § 3-1.
Regjeringen er opptatt av å sikre en god drosjenæring. Dette gjenspeiles også i Hurdalsplattformen. Regjeringen har derfor nå satt ned et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen.