Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:2058 (2021-2022)
Innlevert: 13.05.2022
Sendt: 16.05.2022
Besvart: 23.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Heidi Nordby Lunde (H)

Spørsmål

Heidi Nordby Lunde (H): Vil finansministeren sørge for at utbytte fra utenlandske aksjer ikke dobbeltbeskattes for personer som sparer på aksjesparekonto og fondskonto?

Begrunnelse

Aksjesparekonto (ASK) innført under regjeringen Solberg har gjort sparing enklere og mer attraktivt fordi man kan reinvestere gevinster og utbytte, uten å måtte skatte som om pengene ble tatt ut til personlig forbruk. Småsparere likebehandles med dem som investerer gjennom holdingselskap. Det er bra for sparing, og det kan bidra til å øke folks kunnskap om aksjemarkedet. Mange sparer også i fond gjennom forsikringsselskap.
En utfordring er at personer som mottar utbytte fra utenlandske aksjer og børsnoterte fond risikerer dobbeltbeskatning av mottatt utbytte på fondskonto og aksjesparekonto. Fondskonto-kunder får ikke fradrag for betalt kildeskatt på utbytte, fordi midlene formelt sett eies av forsikringsselskapet – som heller ikke får fradrag, fordi det er kundenes midler. Denne skjevheten forsterkes i lys av regjeringens økning i utbytteskatt fra 2022.
Dersom et selskap hører hjemme i utlandet, kommer utbyttet til beskatning i staten som er «kilde» for utbyttet, og denne skatten kalles kildeskatt. Etter skatteavtalene er kildeskattesatsen oftest 15 pst. og man får i utgangspunktet fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten, slik at man ikke dobbelt-beskattes. Men du må eie aksjene på en VPS-konto for å kreve fradrag for betalt kildeskatt i skattemeldingen. Gjør du ikke dette, vil du måtte betale dobbel skatt – altså kildeskatt på 15 prosent pluss norsk utbytteskatt på 35,2 prosent – på aksjeutbytte fra utenlandske selskaper. For tilsvarende løsning finnes foreløpig ikke for aksjesparekonto og fondskonto.
I svaret bes det opplyst hvor mange som er berørt av problemet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Utbytte fra utenlandske selskap ilegges ofte kildeskatt i selskapets hjemland (kildestaten). Norske aksjonærer får fradrag i norsk skatt for kildeskatt trukket i utlandet. Fradraget er begrenset til norsk skatt på skattepliktig utenlandsinntekt. For personlige skattytere som eier utenlandske aksjer direkte, betyr det normalt at de kan fradra kildeskatten i den norske utbytteskatten.
Utbytte fra utenlandske selskap til norske holdingselskaper omfattes i mange tilfeller av fritaksmetoden. Dette gjelder blant annet utbytte fra selskap hjemmehørende i EØS. Det innebærer at det norske holdingselskap ikke skattlegges for utbyttet. Dersom selskapet ikke har andre utenlandsinntekter enn utbytteinntekter omfattet av fritaksmetoden, vil selskapet i praksis ikke få fradrag for utenlandsk kildeskatt. Det er ikke gitt særskilte regler for slike tilfeller. Når utbyttet utdeles videre, skattlegges norske personlige aksjonærer etter aksjonærmodellen uavhengig av om holdingselskapet har fått fradrag for utenlandsk kildeskatt eller ikke.
Personlige skattytere kan velge å investere gjennom aksjesparekonto eller fondskonto. Disse ordningene innebærer at skatt på gevinster og utbytte på verdipapirer som eies gjennom ordningene, utsettes. Skatteplikt oppstår først når verdier tas ut av ordningene. Dette gir en tilnærmet lik skattemessig behandling som å investere gjennom holdingselskap. Utsatt skatteplikt gjør at aksjonæren normalt ikke vil ha skattepliktig utenlandsinntekt, og derfor i praksis ikke får fradrag for utenlandsk kildeskatt. På samme måte som for fritaksmetoden, er det heller ikke for disse ordningene gitt særregler om fradrag for utenlandsk kildeskatt.
I 2020 var det om lag 1 mill. aksjesparekontoer eid av knapt 760 000 individer. Det finnes ikke data for hvor store beløp som er investert i utenlandske aksjer gjennom aksjesparekonto.
Ordningen med aksjesparekonto gjør det enklere og mere gunstig for småsparere å investere i aksjer. Jeg mener dette er positivt. Jeg er enig i at dobbeltbeskatning av utbytte fra utenlandske aksjer er uheldig. At aksjonæren ikke får utnyttet fradraget for utenlandsk kildeskatt er likevel en konsekvens av utsatt skatteplikt for utbytte som går inn på aksjesparekontoen. Særregler som har som mål å sikre at utenlandsk kildeskatt kan fradras som om aksjene ikke var eid gjennom aksjesparekonto eller fondskonto, måtte ta hensyn til de faktiske forskjellene i beskatningen av utbytte i og utenfor ordningene. Slike særregler ville komplisere regelverket og må eventuelt utredes nærmere.