Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2140 (2021-2022)
Innlevert: 23.05.2022
Sendt: 24.05.2022
Besvart: 03.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): Jeg viser til regjeringens avsetting av Forskningsrådets styre den 12.05.2022, samt at det er kjent at statsråden møtte styret den 10. mars for å diskutere rapporten fra DFØ.
Hvilke styringssignaler ble gitt den 10. mars, hvilke andre alternativer enn å kaste styret ble vurdert, hvorfor ble ikke disse fulgt, og hva endret seg i situasjonen mellom 10. mars og 12. mai som førte til statsrådens konklusjon om å avsette hele styret?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg har hatt møter med styret i Norges forskningsråd både 16. november 2021 og 10. mars 2022. Den økonomiske situasjonen og økonomistyring har vært temaer i begge disse møtene, og i møtene har jeg har fått forsikringer om at Forskningsrådet har hatt god økonomistyring. I møtet 10.mars formidlet jeg en klar forventning til Forskningsrådet om at rådet må legge om sin praksis i tråd med rapporten fra DFØ, slik at den praksisen som har medført de negative avsetningene, opphører.

I møtet 10. mars framla styret at prognosen for avsetningene ved utgangen av 2022 var på 0,5 til 1 mrd. kroner. 7. april mottok KD via adm.dir. oppdaterte tall hvor denne prognosen var endret til -275 mill. kroner ved utgangen av 2022.

Generelt gjelder at eier både har en rett og en plikt til å vurdere om styrer i underliggende virksomheter har den riktige kompetansen sett opp mot de utfordringene virksomhetene står i til enhver tid. Min vurdering var at det er behov for en annen sammensetning av styret for å håndtere den situasjonen Forskningsrådet nå står i. Videre vurderte jeg at det er behov for et mindre og mer operativt styre. Det nye midlertidige styret kjenner både forskningsmiljøene, statens bevilgningsreglement og offentlig økonomi- og virksomhetsstyring godt.