Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2598 (2021-2022)
Innlevert: 09.08.2022
Sendt: 09.08.2022
Besvart: 17.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden utarbeide en tilleggsavtale for Enova med bestilling om å innføre enkle støtteordninger for energisparetiltak som varmepumper, jordvarme, etterisolering, solceller og batterier til husholdninger og utsatte små og mellomstore bedrifter?

Begrunnelse

Enova støtter ny teknologi som krever markedsintroduksjon. I dagens situasjon med ekstraordinært høye strømpriser bør Enova få et tilleggsoppdrag som består i å gi husholdninger og små og mellomstore bedrifter støtte til enkle ENØK-tiltak, som varmepumper, etterisolering, jordvarme, solceller og batterier. Dette vil gi mange bedre mulighet til å spare energi hjemme eller i sin bedrift, som igjen sikrer reduserte strømutgifter. En tilleggsavtale kan prioriteres innenfor eksisterende økonomiske rammer Enova besitter, og kan gjøres uten budsjettvedtak i Stortinget.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Vi står overfor en svært utfordrende situasjon med knapphet på energi i Europa, og medfølgende høye strømpriser. Å få mer effektiv bruk av energi er noe av det viktigste vi kan gjøre i denne situasjonen. Enova har over mange år hatt en viktig innsats rettet mot energitiltak hos husholdninger og bedrifter, men forrige regjering reduserte fokus på energi i ny styringsavtale. Nåværende regjering har styrket satsingen på energieffektivisering. I styringsavtalen er det satt av 400 mill. kroner årlig til klima- og energitiltak hos husholdninger og forbrukere. Dette er en økning på 100 mill. kroner fra forrige regjering, som følge av regjeringspartienes budsjettforlik med SV.
Enova sitt formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi har ambisiøse mål i klimapolitikken som krever betydelige investeringer i årene fremover og Enova er et svært viktig virkemiddel. Enova forvalter en avgrenset mengde midler som innebærer at om de skal gjøre mer av noe må de gjøre mindre av noe annet. Nå er det en tett kobling mellom energi og klima, og et godt utviklet energisystem er viktig for å muliggjøre raske og effektive utslippskutt. Enova skal derfor også finne gode løsninger som tar hensyn til behovet for et effektivt energisystem.
Enova støtter i dag en rekke tiltak i husholdningene som bidrar til reduksjon i energi- og effektbruk. Dette inkluderer solceller, strømstyringssystemer, smarte varmtvannsberedere, væske-til-vann-varmepumper, energirådgivere med mer. I februar nær doblet de støtten til solceller og lanserte kartleggingsstøtte til borettslag.
Enova har også støtteordninger som bidrar til energieffektivisering i bedrifter, blant annet bidrar støtte til fjernvarme og varmesentraler til å redusere avhengigheten av strøm og derigjennom hvor utsatt man er for høye strømpriser. Støtte til spillvarmeutnyttelse og høytemperatur varmepumper bidrar til både mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp i industrien. Enova støtter også innovative energiteknologier.
Støtte fra Enova skal avlaste risiko og kostnader for de som er først ute med å teste nye løsninger. Det er viktig at noen går foran for at alle andre i neste omgang skal ha bedre og billigere teknologier å velge mellom.
Regjeringen jobber nå med en helhetlig plan for strømsituasjonen, der energieffektivisering vil være viktig. Enovas rolle kommer vi tilbake til i den forbindelse.
Det blir hvert år gjennomført mange energitiltak. Det byttes vinduer og etterisoleres for flere milliarder kroner i året og det selges over 100 000 luft-luft varmepumper i året. Dette er teknologisk modne løsninger, som mange tar i bruk uten støtte. Utfordringen med støtte til kjente og velprøvde løsninger i modne markeder er at slik støtte kan føre til økte priser til forbruker, ikke minst dersom det allerede er press i markedet. Mye av støtten kan dessuten gå til de som allerede gjennomfører tiltak ettersom det er svært krevende å skille mellom disse og de som gjennomfører tiltak kun med støtte. Slik støtte vil dermed kunne legge beslag på store summer før man får økt aktivitet. Slik situasjonen nå er i norsk økonomi er det dessuten viktig at vi gjør gode vurderinger av hvilke energieffektiviseringstiltak som bør satses videre på, slik at vi får mest mulig energisparing per krone brukt. Ofte kan mangel på god informasjon være en barriere for gjennomføring av gode tiltak. Enova har derfor på sine nettsider, og gjennom rådgivningstjenesten ‘Enova svarer’ tilgjengeliggjort en mengde informasjon og veiledning om energitiltak både tilpasset husholdninger og næringsliv. Jeg oppfordrer alle til å ta en kikk på det.
Regjeringen svært er opptatt av at husholdninger med lave inntekter også skal ha mulighet til å få energioppgradert sine boliger og legger derfor fra 2023 opp til å gi Husbanken i oppdrag å støtte energitiltak for husholdninger med lave inntekter. Det legges opp til å finansiere ordningen gjennom å overføre deler av midlene som er øremerket klima- og energitiltak for husholdninger og forbrukere hos Enovas til Husbanken fra 2023.