Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til fiskeri- og havministeren

Dokument nr. 15:2603 (2021-2022)
Innlevert: 09.08.2022
Sendt: 09.08.2022
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 16.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Hvilken kontroll gjennomfører norske myndigheter av russiske fiskefartøy for å sikre at de ikke er utstyrt for militære formål?

Begrunnelse

Høyre har vært en pådriver for at regjeringen løpende må vurdere å innføre havneforbud for russiske fiskefartøy, og løpende revurdere sin beslutning om å ikke innføre det, for å sikre at vi opptrer i tråd med det felleseuropeiske sanksjonsregimet vi er en del av, og ikke bidrar til økte inntekter Russland kan bruke til å finansiere sin krigføring i Ukraina.
Det er også sikkerhetsmessige aspekter ved russiske fiskefartøyers nærvær langs norskekysten. Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen har påpekt at russiske fiskefartøy kan «navigere fritt langs norskekysten for spionasje- og etterretningsformål etter behov», og videre at «dette er fartøy med skarpe militære oppdrag. Flere er utstyrt med militær satellitt-, drone- og undervannsteknologi, deriblant med kapasitet til å kappe gassrør i Nordsjøen. Andre har miner om bord, og vil på kort varsel kunne minelegge områder som både Forsvaret og Nato avhenger av dersom konflikten skulle spre seg».
Statssekretær Bent-Joacim Bentzen i FD har vist til at:

«Det er kjent at russiske myndigheter bruker en stor bredde av virkemidler for å understøtte statlige målsettinger, inkludert sivile selskap og næringslivsaktører», og videre at «Det er derfor i mindre grad formålstjenlig å skille mellom russiske statlige og private interesser og aktiviteter når det gjelder vurderinger som har betydning for Norges nasjonale sikkerhet. Det må legges til grunn at dette også gjelder fiskerisektoren».

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Spørsmålet ble stilt til fiskeri- og havministeren, men besvares av justis- og beredskapsministeren som rette statsråd. Samme svar er også gitt på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2597 fra stortingsrepresentant Guri Melby.
Regjeringen arbeider for å ivareta Norges sikkerhet og å håndtere alvorlige sikkerhetsutfordringer. Etterretnings- og sikkerhetstjenestene gjør fortløpende vurderinger av trusler som kan ramme vårt samfunn, og hvilken risiko disse representerer. Tjenestene gir beslutningsgrunnlag for håndteringen av truslene, for å ivareta samfunnssikkerheten og statssikkerheten.
Når det gjelder russiske fiskefartøys tilstedeværelse langs norskekysten inngår potensielle sikkerhetstruende aspekter ved slik aktivitet i det løpende arbeidet som norske myndigheter, herunder etterretnings- og sikkerhetstjenestene, gjør for å avdekke og hindre sikkerhetstruende aktivitet. Tjenestenes trusselvurderinger etter Russlands angrep på Ukraina har medført økt prioritering av arbeidet for å motvirke ulovlig etterretningsvirksomhet, ikke minst langs norskekysten. Det er et tett samarbeid mellom JD og relevante sektormyndigheter for å bidra til å identifisere tiltak som kan redusere risiko for aktivitet som kan true våre interesser. Det legges vekt på økt informasjonsdeling for å bidra til å kunne oppdage sikkerhetstruende virksomhet.
Stortinget bevilget med bakgrunn i St.prop. 78 S (2021-2022) mer enn 100 millioner kroner til tiltak for å styrke tilstedeværelse og etterretning i nord, blant annet for å styrke politiet og PST med personell og utstyr.