Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:306 (2022-2023)
Innlevert: 03.11.2022
Sendt: 03.11.2022
Besvart: 11.11.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): Hva anbefaler statsråden at man gjør i de kommunene landet rundt som ikke klarer å få rekruttert nok veterinærer?

Begrunnelse

Flere steder i landet er det utfordrende å rekruttere veterinærer nok til å dekke behovet i landbrukssektoren. I blant annet Vesterålen har flere bønder uttrykt bekymring knyttet til det å stå helt alene gjennom uker med kalving, og dyrenes velferd hvis det viser seg at veterinærer ikke har anledning til å bidra.

Sandra Borch (Sp)

Svar

Sandra Borch: Det er mangel på mange typer arbeidskraft i Norge, og dette gjelder også veterinærer. Per i dag søkes veterinærer til et bredt utvalg av fagområder, roller og stillinger over hele landet, og det er en underdekning av denne yrkesgruppen. Dette gir uheldige utslag når det gjelder dyrehelsehjelp til produksjonsdyr i landbruket. Særlig gjelder dette i sårbare områder hvor det er langt mellom husdyrprodusentene, næringsgrunnlaget for veterinærtjenester er svakt og avstandene er store.

Over statsbudsjettet tildeles i overkant av 140 millioner kroner til vakttilskudd (øremerkede midler) til kommunene. I tillegg tildeles om lag 32 millioner til et tilskudd som skal stimulere til veterinærdekning i områder med for dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Dette stimuleringstilskuddet skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger.

Jeg nedsatte i august en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå tilgangen til veterinærtjenester i landet vårt. Fordi det er kommunene som har ansvaret for veterinærtilgangen, leder KS arbeidsgruppa. Bakgrunnen for utfordringene vi nå ser er komplisert og sammensatt, og jeg har derfor bedt om en bred og helhetlig gjennomgang. Gruppen skal forsøke å avdekke utviklingstrekk, omfanget av utfordringene og utrede årsaksfaktorer. Arbeidsgruppen jobber så raskt det forsvarlig lar seg gjøre, men samtidig så grundig at det utfordringsbildet blir utredet og belyst bredt. Målet med gjennomgangen er å gi beslutningstakerne målrettede og treffsikre tiltak som kan bidra til å bedre tilgjengeligheten av veterinærer i hele landet. Gruppen skal etter planen levere sine anbefalinger innen utgangen av februar.

Selv om det pågår en utredning, så er det likevel vesentlig for meg å understreke at det er kommunene som har det lovpålagte ansvaret - gjennom dyrehelsepersonelloven – for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, inkludert klinisk veterinærvakt.

Det er den enkelte kommune som best i stand til å organisere veterinærtjenesten ut ifra lokale forhold. En kommune - og et vaktdistrikt - er aldri direkte sammenlignbar eller lik den neste.

Hva som kan være egnede initiativ og tiltak i hvert område, er den enkelte kommune nærmest og best til å besvare. Jeg har imidlertid stor forståelse for at mange kommuner står i en krevende situasjon, og at det ikke nødvendigvis finnes noen enkel løsning når det generelt er mangel på veterinærer i Norge. Jeg ser fram til å motta arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger.