Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:308 (2022-2023)
Innlevert: 03.11.2022
Sendt: 04.11.2022
Besvart: 11.11.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Turid Kristensen (H)

Spørsmål

Turid Kristensen (H): Statsråden har uttalt at Lovavdeling i Justis- og beredskapsdepartementet har «velsignet» lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi rettet mot samtykkende voksne.
Kan statsråden gjøre rede for hvilken form samarbeidet mellom departementet og Lovavdelingen har hatt, hvorfor departementet ikke har bedt om en ny tolkningsuttalelse og legge frem dokumentasjon som bekrefter at Lovavdelingen har kommet til en ny konklusjon på spørsmålet om avveiningene mot menneskerettighetene når det gjelder samtykkende, voksne personer?

Begrunnelse

Det er bred enighet om at konverteringsterapi skal forbys, og det er gledelig at statsråden følger opp Solberg-regjeringens arbeid med å få på plass et slikt forbud. Jeg deler statsrådens ønske om å beskytte enkeltpersoner mot handlinger som potensielt kan medfører skade på enkeltindivider, fysisk og psykisk, og som bidrar til stigmatisering og økt press mot grupper. Dette gjelder ikke minst grupper som allerede er sårbare, noe undersøkelser om skeives livsvilkår bekrefter at absolutt er tilfelle for dem.
Et sentralt spørsmål i arbeidet med lovforslag om forbud mot konverteringsterapi er hvorvidt et slikt forbud også kan omfatte et forbud mot voksne personer som har gitt sitt samtykke. Lovavdelingen uttalte i forbindelse med Solberg-regjeringens arbeid med dette at et totalforbud «trolig» vil innebære et uforholdsmessig inngrep i retten til privatliv og religionsfrihet og på generell basis «trolig» vil utgjøre et uforholdsmessig inngrep i menneskerettighetene. Lovavdelingens tolkningsuttalelse er offentliggjort på Justis- og beredskapsdepartementets nettside.
I en artikkel i Minerva 3. november fremkommer det at statsråden har uttalt at Lovavdelingen har «velsignet» den nye lovforslaget, og at dette også gjelder lovforslagets bestemmelser om samtykkende voksne personer. I samme artikkel fremkommer det oppsiktsvekkende nok også at Lovavdelingen ikke har villet bekrefte at den har «velsignet» det fremlagte lovforslaget. Lovavdelingen uttaler også til Minerva at den ikke har avgitt en tolkningsuttalelse om det siste høringsforslaget, og at avdelingen derfor ikke har uttalt seg selvstendig om saken.
Dette reiser spørsmålet om på hvilken måte departementet og Lovavdelingen har samarbeidet om det reviderte lovforslaget, og hva departementet bygger sin forståelse av at Lovavdelingen har gitt sin «velsignelse» på. Det reiser også spørsmål ved hvorfor departementet ikke har bedt om en ny tolkningsuttalelse i forbindelse med de endringene som er foreslått, og hvordan departementet har kommet frem til konklusjonen om at dette forslaget – i motsetning til forslaget som var lagt frem av Solberg-regjeringen – juridisk ikke vil utfordre menneskerettighetene.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Det vanlige i lovarbeid er at departementet som er ansvarlig for lovarbeidet også vurderer forholdet til menneskerettslige forpliktelser. Det var Solberg-regjeringens fremgangsmåte som var spesiell. Dette ble også fremhevet av Lovavdelingen da de avga sin tolkningsuttalelse 25. mars 2021. Her skriver Lovavdelingen:

«Vi nevner innledningsvis at Lovavdelingen normalt avgir tolkningsuttalelser om gjeldende rett basert på anmodning fra ett eller flere departementer, hvor spørsmålet som skal vurderes, er relativt avgrenset og nærmere utredet. Bredere utredninger av forholdet til menneskerettslige forpliktelser i forbindelse med lovarbeid foretas vanligvis av det departementet som har ansvaret for lovarbeidet. Det er annerledes i denne saken der vårt oppdrag er basert på en regjeringsbeslutning, og der vi har foretatt det alt vesentlige av utredningen. Dette må således betraktes som et særtilfelle.»

Fordi denne saken reiser kompliserte strafferettslige og menneskerettslige spørsmål, har mitt departement hatt tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet i denne prosessen. Justis- og beredskapsdepartementet har også blitt forelagt utkast, herunder ble utkastet til høringsnotat på vanlig måte forelagt Justis- og beredskapsdepartementet forut for høringen.
Støre-regjeringen ønsker et reelt og effektivt forbud mot konverteringsterapi. Dette går klart frem av Hurdalsplattformen. Konverteringsterapi begrenser skeives frihet til å være den de er, og vi vet at denne type handlinger kan være svært skadelig. Det vil kreve stor motstandskraft av den enkelte og kunne ha store personlige konsekvenser å stå imot denne type handlinger, særlig i religiøse miljøer. Av den grunn har jeg ønsket å utforske det menneskerettslige handlingsrommet for et totalforbud.
Solberg-regjeringen argumenterte for at Lovavdelingens uttalelse av 25. mars 2021 viser at et totalforbud ikke er forenelig med menneskerettighetene. Jeg vil minne om at det i bestillingen som ble gitt til Lovavdelingen under Solberg-regjeringens lovarbeid, ikke ble utformet et konkret forslag til totalforbud. I sin uttalelse tok derfor ikke Lovavdelingen stilling til om et straffebud med vilkår om at handlingen må være «klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade» vil utgjøre et uforholdsmessig inngrep i menneskerettighetene. I bestillingen som ble sendt til Lovavdelingen, ble det også uttrykt en antakelse om at et forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor voksne samtykkende personer ikke ville være forenelig med menneskerettighetene. Lovavdelingen uttalte seg forbeholdent om spørsmålet («trolig»).
I arbeidet med dette lovforslaget er det gjort grundige menneskerettslige vurderinger. At flere høringsinstanser mener det foreliggende forslaget griper for langt inn i menneskerettighetene, er naturligvis viktige innspill som vi vil gjøre en vurdering av. Som representanten er kjent med, er det etter en høring alltid naturlig å se på hvilke justeringer som må gjøres.
Jeg gleder meg til å legge fram en lovproposisjon for Stortinget våren 2023 og forutsetter at diskusjonen da vil handle om hvordan vi skal sikre at skeive ikke utsettes for konverteringsterapi. Jeg kan også berolige representanten med at Justis- og beredskapsdepartementet vil bli konsultert i arbeidet med lovproposisjonen.