Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:331 (2022-2023)
Innlevert: 05.11.2022
Sendt: 07.11.2022
Besvart: 15.11.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): På hvilket tidspunkt ble kravet om dobbel autorisasjon for lokale PST-ledere innført, når ble Justisdepartementet første gang orientert om den nye autorisasjonspraksisen, og når ble politimesterne i de ulike politidistriktene, som også skal autorisere de lokale PST-lederne, informert om den nye rutinen?

Begrunnelse

VG har den siste tiden skrevet om en leder i PST som ble pålagt dobbel autorisasjon. I svar på spørsmål av 25. oktober fra undertegnede om når kravet om at lokale PST-ledere skal gjennomgå en slik autorisasjon ble innført, besvart av statsråden 31. oktober, skriver statsråden at departementets vurdering, basert på sikkerhetsloven med forskriften, er at man kan ha to eller flere autoriserende virksomhetsledere. Som begrunnelse for dette oppgir statsråden at en virksomhetsleder kun kan autorisere personer som skal ha tilgang til den graderte informasjonen som tilvirkes av virksomheten, mens en virksomhetsleder ikke kan autorisere sine egne ansatte for informasjon som eies eller forvaltes av en annen virksomhet.
Statsråden skriver videre i sitt svar til undertegnede at det delte autorisasjonsansvaret «over tid har blitt presisert», senest ved innføring av styringsdokumentet for sikkerhet fra 2019. Statsråden opplyser at det delte autorisasjonsansvaret også har vært lagt til grunn tidligere, blant annet i en intern rapport i PST om organisering av distriktsenhetene fra 2017.
I et brev fra justisdepartementet til Politdirektoratet av 6. februar 2020, beskrives autoriasjonsordningen for lokale PST-ledere. I brevet står det at det er stedlig politimester som treffer den endelige beslutningen i sak om autorisasjon av sine medarbeidere. Videre står det at de lokale PST-lederne etter stedlig autorisasjon skal ha en «særlig samtale» med PST før det gis tilgang til PST-eid informasjon. I brevet står det imidlertid ikke noe om en autorisasjonssamtale med PST.
Selv etter statsrådens svar på undertegnedes forrige spørsmål, fremstår det fremdeles som svært uklart når kravet om dobbel autorisasjon for lokale PST-ledere rent faktisk ble innført. I svaret oppgis det ikke noen konkret dato, men et flerårig tidsintervall. Dette tidsintervallet ligger dessuten et år i tid før justisdepartmentet sendte brev til Politidirektoratet om at det er stedlig politimester som treffer den endelige beslutningen i sak om autorisasjon.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg viser til mitt svar av 31. oktober i år til representanten Thorsviks spørsmål (Stortingets spørsmål nr. 229) om samme tema.
I mitt svar fremkommer departementets vurdering av hvordan sikkerhetslovens bestemmelser er å forstå når det gjelder den enkelte virksomhetsleders ansvar for og forvaltning av gradert informasjon i egen virksomhet.
På bakgrunn av den senere tids debatt om dette spørsmålet ba mitt departement i brev av 4. november 2022 PST om en skriftlig redegjørelse for sin forståelse av rettstilstanden, og for sin praktisering av regelverket. Det ble også bedt om en redegjørelse for bakgrunnen for utviklingen i tjenestens presisering av virksomhetsleders ansvar, og for når og på hvilken måte praksis ble endret. Jeg viser til PSTs svar datert 11. november hvor de redegjør for bakgrunnen for og prosessen frem til formuleringene i styringsdokumentet fra 2019, og for praktiseringen. Brevet er ugradert uten vedlegg, og vedlegges i kopi uten vedlegg.

Vedlegg i pdf-format