Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:611 (2022-2023)
Innlevert: 04.12.2022
Sendt: 05.12.2022
Besvart: 12.12.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Anslagsvis hvor mange nordmenn som er folkeregistrert og fast boende i en fritidsbolig er nå ikke kvalifisert til å motta strømstøtte, og mener statsråden at personer som har valgt å gjøre boliger som er registrert som fritidsboliger til sitt faste hjem (og er folkeregistrert der) har mindre behov eller utfordringer enn andre innbyggere som gjør at de ikke fortjener den sårt trengte hjelpen som strømstøtten kan gi i en tid med svært ekstraordinære høye strømpriser?

Begrunnelse

For å få strømstøtte, må en strømkunde være registrert hos nettselskapet som sluttbrukergruppe «husholdning». Sluttbrukergruppene er definert av leveringskvalitetsforskriften, og NVEs veileder til denne sier at «det er bruken av eiendommen/huset/bygget som avgjør hvilken sluttbrukergruppe som skal benyttes for den aktuelle sluttbrukeren.» Derfor var mange av matrikkelens fritidsboliger allerede registrert som «husholdning» hos nettselskapene før strømstønadsloven i desember 2021, uten at det hadde noen større praktisk betydning for beboerne.
Med strømstøtten endret dette seg radikalt, og fram til i høst tillot en rekke nettselskaper, deriblant Elvia, at kunder søkte om omregistrering fra «hytte» til «husholdning» basert på bostedsattest fra Folkeregisteret som viste at kunden bodde i boligen før vedtaket av strømstønadsloven i desember 2021. Slik omregistreringer behøver ikke å ha tilbakevirkende kraft. I avisen Amta den 2.november uttalte Norgesnett at det tar 5 minutter å behandle hver slik søknad og at Elvia sier at det «går svært raskt».
30.9 presiserte RME at kun bruksendring etter plan- og bygningsloven vil gjøre disse kundene berettiget strømstøtte, ved at boligene i matrikkelen endres til helårsbolig.
Jeg vil blant annet vise til flere saker i Amta og en stor diskusjon i Ås kommune rundt denne problemstillingen.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Jeg forstår at mange er bekymret for hvordan vinteren vil bli med vedvarende høye strømpriser, og jeg deler denne bekymringen. Strømstønadsordningen for husholdninger er en omfattende støtteordning som i det store og hele fungerer godt. Samtidig er jeg kjent med at enkelte faller utenfor ordningen slik den er innrettet i dag, og ikke mottar strømstøtte.
Det er omtrent 445 000 fritidseiendommer i Norge, basert på tall fra SSB. Det eksisterer per i dag ingen oversikt over hvordan fritidsboligene brukes, herunder hvor mange som bor permanent i disse fritidsboligene. Folkeregisteret har opplyst at det er omtrent 10 000 personer som er registrert bosatt på en adresse med status som fritidsbolig. Det er ukjent hvor stor andel av disse som har fritidsbolig som eneste bolig, og som ikke disponerer eller eier annen bolig i tillegg.
Det er utfordrende å identifisere «reelle hyttehusholdninger» sammenlignet med annen bruk av fritidseiendommer. Hvis man for eksempel legger folkeregistrert adresse til grunn alene, vil det være risiko for at det åpnes for muligheter for omgåelse av regelverket og utbetaling av uberettiget stønad. Med det store antallet hytter som finnes i Norge, kan de administrative oppgavene ved et slikt arbeid bli krevende.
For at ordningen skal fungere etter sin hensikt og være praktiserbar for nettselskapene og RME, er det viktig at virkeområdet bygger på objektive og klare kriterier.
Jeg har forståelse for at personer boende i fritidsboliger som ikke mottar strømstøtte bekymrer seg for høye strømpriser, og at de kan ha tilsvarende utfordringer som andre innbyggere. Regjeringen vurderer kontinuerlig behovet for å gjøre endringer i ordningen, og jeg har bedt RME om å se nærmere problemstillingen som gjelder husholdninger som ikke har annet fast bosted enn fritidsbolig.
I alle vurderinger av eventuelle justeringer, må omfanget av problemet som skal løses veies opp mot ressursbruk og eventuelle andre konsekvenser ved å foreta endringer. Ordningen med strømstøtte til husholdninger fungerer stort sett godt. Jeg mener det er viktig at vi er sikre på at vi ikke gjør endringer i ordningen som rokker ved dette.
Jeg vil imidlertid arbeide videre med de problemstillingene som er tatt opp i spørsmålet her, og som nylig også er tatt opp i et anmodningsvedtak fra Stortinget.