Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:629 (2022-2023)
Innlevert: 06.12.2022
Sendt: 06.12.2022
Besvart: 13.12.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Planlegger Forsvarsdepartementet å realisere en uavhengig og helhetlig luftfartsmyndighet for norsk militær luftfart, slik Havarikommisjonen tilrådde departementet i 2021?

Begrunnelse

Statens Havarikommisjon sin rapport Forsvaret 2021/02 omhandler en alvorlig luftfartshendelse med C-130J Hercules transportfly den 11.mars 2020 ved fjelløya Mosken i Værøy kommune, Nordland.
I rapporten ble det fremmet tre sikkerhetstilrådninger, hvorav en sikkerhetstilrådning (Forsvaret nr. 2021/07T) er adressert til Forsvarsdepartementet:

"Sikkerhetstilråding Forsvaret nr. 2021/07T
Undersøkelsen av nestenkollisjonen med fjelløya Mosken 11. mars 2020 med et C-130J Hercules har vist at Luftforsvarets sikkerhetsledelse, interntilsyn og oppfølging av 335 skvadron har vært utilstrekkelig. Luftforsvarets ledelse hadde dermed ikke fanget opp svakheter i sikkerheten ved 335 skvadron.
Havarikommisjonen stiller spørsmål ved om Luftforsvaret selv er i stand til å avdekke og korrigere egne systemiske sikkerhetsproblemer, og mener undersøkelsen avdekker behov for et eksternt tilsynsorgan.
Statens havarikommisjon tilrår Forsvarsdepartementet å etablere en uavhengig og helhetlig militær luftfartsmyndighet (tilsynsmyndighet). Denne luftfartsmyndigheten må tilføres nye ressurser og ikke gå på bekostning av virksomheten i Luftforsvaret."

En militær luftfartsmyndighet har flere oppgaver enn tilsyn med de militære luftfartsoperatørene. Blant annet skal en militær luftfartsmyndighet definere krav til bemanning, sertifiseringskrav til besetningsmedlemmer, tekniske krav knyttet til luftdyktighet for militære luftfartøy, føre militært luftfartøyregister og sørge for at militære luftfartøy er merket.
En militær luftfartsmyndighet er derfor noe annet og mer enn bare en militær tilsynsmyndighet for luftfart. Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon uttalte til Forsvarets forum 19. april 2021 at å la Luftforsvaret fører tilsyn med seg selv er som å la bukken passe havresekken.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Forsvarsdepartementet har jobbet med denne problemstillingen over noe tid. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere ivaretakelse av tilsyn i forsvarssektoren. Ett av flere forhold som arbeidsgruppen vurderer er å etablere en uavhengig og helhetlig luftfartsmyndighet for norsk militær luftfart. Dette arbeidet er i prosess, men det vil være for tidlig å si noe om hva konklusjonene vil bli. Havarikommisjonens anbefaling er en viktig faktor i vurderingen.