Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:917 (2022-2023)
Innlevert: 08.01.2023
Sendt: 09.01.2023
Besvart: 20.01.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): I januar er prisen for 3-års kontrakter på NASDAQ markedsmessig priset til 129 øre/kWh.
Kan et kraftselskap som velger å selge fastpriskontrakter til 30 øre per kWh begrunnet med å styrke sin markedsposisjon, fremdeles få unntak for grunnrenteskatt, dersom et selskap gjør dette, kan finansministeren garantere at selskapet ikke vil få skattekrav?

Begrunnelse

I brev til energi Norge sier Finansministeren at unntaket i grunnrenteskatten ved fastprisavtaler på strøm forutsetter at kontrakten er inngått på forretningsmessige vilkår. Statsråden legger til at hva den konkrete prisen som tilbys blir, vil bygge på mange faktorer ut over spotmarkedsprisen. Det nevnes som eksempel at å styrke markedsposisjonen kan være en forretningsmessig grunn.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg bemerker for ordens skyld at fristen for svar på spørsmålet er utsatt fra 16. januar til 23. januar 2023.
Kontraktsunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft for fastprisavtaler for strøm trådte i kraft 1. januar 2023, og innebærer at grunnrenteskattepliktig inntekt for kraftprodusenter fastsettes til kontraktspris, og ikke spotmarkedspris, slik hovedregelen for inntektsfastsettelse er i kraftbeskatningen.
Fastprisavtaler inngått på vilkårene for det nye kontraktsunntaket i grunnrenteskatten forutsetter at avtaler om strøm inngås på forretningsmessig grunnlag. Hva som er forretningsmessig for den enkelte aktør, og dermed hva den konkrete prisen som tilbys blir, vil kunne bygge på mange faktorer ut over forventet spotmarkedspris i den aktuelle fastprisperioden. For noen aktører vil selskapsinteressen ivaretas ved at de legger seg lavere. Det kan være for å styrke markedsposisjonen eller av andre forretningsmessige grunner. Slike forretningsmessig/markedsmessig fastsatte fastpriskontrakter kommer inn under kontraktsunntaket.
Prisene på Nasdaq endrer seg fortløpende, og det kan være store svingninger, også over korte tidsrom. For eksempel steg prisen på futurekontrakter for 2023 notert på Nasdaq med om lag 70 pst. til 2,4 kroner/kWh over en treukers-periode i månedsskiftet november/desember i 2022, før den falt med om lag 45 pst. til 1,3 kroner/kWh ved nyttår. Hva som anses som markedsmessig pris, vil derfor variere. Finansdepartementet verken kan eller bør gå inn i enkelttilfeller og vurdere hva som til enhver tid kan anses markedsmessig. Det er skattemyndighetene som, ved kontroll av kraftprodusentenes egenfastsetting av grunnrenteskattepliktig inntekt, kan vurdere om fastprisavtalene er inngått på markedsmessige vilkår. Departementets oppgave er å utvikle og forvalte regelverket om skatt.
Jeg vil i denne sammenhengen understreke at grensene på 70 øre/kWh for henholdsvis høyprisbidraget og strømstøtten til husholdningene er politisk satte grenser og ingen markedsmessig grense.
Avslutningsvis vil jeg minne om at en kraftprodusent kan oppnå en sikker fremtidig inntekt etter skatt, uavhengig av kontraktsunntaket, ved å prissikre en bestemt andel av kraftproduksjonen. Med dagens skatteregler er denne sikringsandelen 42,3 pst. av kraftproduksjonen.