Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2022-2023)
Innlevert: 24.01.2023
Sendt: 25.01.2023
Besvart: 01.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Har statsråden ved å hevde at hennes mobilbruk er i tråd med gjeldende råd for mobilbruk villedet Stortinget om hvor vidt TikTok har vært installert på hennes tjenestetelefon, eller er opplysningene i Dagbladets nettsak av 17.01.23 ikke korrekte?

Begrunnelse

Det vises til mitt skriftlige spørsmål nr. 1081 av 20.01.23, samt de videre henvisninger i begrunnelsen for spørsmål nr. 1081 – til muntlige spørsmål av 04.10.22 og skriftlige spørsmål nr. 65, nr. 152, nr. 433, nr. 728, nr. 729 og nr. 933. Slik spørsmålsstiller ser det har enten statsråden forsøkt å unndra for Stortinget informasjonen om at applikasjonen TikTok har vært installert på hennes tjenestetelefon, eller så er opplysningene som fremkommer i Dagbladets nettsak av 17.01.23 ikke korrekte.
For at Stortinget skal kunne utfylle sin kontrollfunksjon, er det en forutsetning at statsrådene på spørsmål gir korrekte og fullstendige opplysninger til Stortinget. Skriftlige og muntlige spørsmål fra Stortinget til regjeringen, er en del av Stortingets løpende kontrollvirksomhet. Det vises herunder til det konstitusjonelle ansvaret som følger av Grunnloven § 82 annet punktum: «Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer.». Det vises videre til omtalen om regjeringens forhold til Stortinget på regjeringens egne hjemmesider, hvor det av punkt 5.1 fremgår: «Forbudet mot å gi uriktige eller villedende opplysninger gjelder når statsråden avgir svar til Stortinget. Svaret gis således under konstitusjonelt, så vel som parlamentarisk, ansvar.» Det bes om at statsråden nå gir et konkret svar på det hun spørres om.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg har tidligere besvart en rekke spørsmål fra Stortinget knyttet til temaet. Siden det ble stilt spørsmål om dette første gang, har jeg ønsket å svare så åpent som jeg mener er klokt om min TikTok-bruk. Men jeg er også bevisst på at all informasjon kan misbrukes. Jeg har derfor påpekt at jeg mener det av sikkerhetsmessige årsaker ikke har vært klokt å gå inn på detaljene om hvordan jeg bruker ulike digitale enheter. Dette fordi det vil kunne gi innsikt i hvordan jeg for eksempel mottar gradert informasjon.
Jeg opplever nå at dette må veies opp mot de spørsmålene som stilles. Jeg registrerer blant annet at det spekuleres i om det kan ha vært installert på en gradert tjenestetelefon. Jeg vil derfor avklare at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon en drøy måned i fjor høst. Før jeg tok appen i bruk vurderte jeg hvordan jeg kunne bruke TikTok på en sikker måte. Jeg sjekket om det forelå noen råd eller retningslinjer som rettet seg spesifikt mot denne appen, noe det så langt jeg kjenner til ikke gjorde og fortsatt ikke gjør. Jeg har imidlertid hele veien hatt høy sikkerhetsbevissthet rundt bruk av sosiale medier, som blant annet innebærer et bevisst forhold til hvordan man bruker digitale enheter, hva man lagrer av informasjon og hvilke innstillinger man har på. Jeg valgte på eget initiativ å få en egen telefon til sosiale medier, helt i starten av oktober, selv om det ikke foreligger noe krav om dette.
Som tidligere opplyst, forholder jeg meg til de rådene og retningslinjene som gjelder, blant annet fra NSM. Jeg tar en rekke forholdsregler og benytter ulike elektroniske kommunikasjonsmidler til f.eks. ugradert og gradert kommunikasjon.