Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2022-2023)
Innlevert: 09.02.2023
Sendt: 09.02.2023
Besvart: 15.02.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva vil statsråden gjøre for alle dem med nedsatt funksjonsevne som ikke får hjelpemidler til rekreasjon og fritidsaktiviteter fordi potten for 2023 allerede er tømt?

Begrunnelse

I en artikkel i lokalavisa Telen, kan vi lese om Svein som er rullestolbruker og som ville søke om sitski, slik at han skulle kunne benytte seg av naturen slik som alle andre.
Svein fikk beskjed om at potten som var satt av til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år snart er tom, og at han derfor ikke vil få innvilget søknaden sin i år. Potten er mer enn halvert fra 2021-budsjettet fra 118 millioner, til 56,8 millioner kroner. Det er bekymringsfullt når budsjettposten som skal holde hele året nesten er tom allerede i begynnelsen av februar, og det er helt klart at behovet er mye større enn det regjeringen har lagt opp til i sitt budsjett.
Dette bryter med at rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne skal være mest mulig likestilt, og kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Ber om at statsråden svarer på om hun ønsker å øke budsjettposten til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, slik at flere får mulighet til å delta.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Det ble innført en rammestyrt ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år fra 1. juli 2014. Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne slik at de kunne delta i fysisk aktivitet. Slike hjelpemidler er for eksempel sit-ski, som stortingsrepresentant Bård Hoksrud henviser til. Disse er gjerne spesialutviklet til gruppe personer som ikke nødvendigvis kan bruke ordinære aktivitetshjelpemidler. Også personer under 26 år får aktivitetshjelpemidler, men etter andre regler.
Denne ordningen har de siste årene blitt bedre kjent blant brukerne, og det har medført at etterspørselen har vært høyere enn bevilgningen gir rom for. Siden ordningen ble innført har den årlige grunnbevilgningen vært på om lag 50 mill. kroner. I 2020 og 2021 har det imidlertid vært ekstra bevilgninger og overføring mellom år, slik at til den totale bevilgningen for gjeldende år var på hhv. 100 og 116 mill. kroner.
Ordningen følger av folketrygdloven. Det er et vilkår at personen har en varig funksjonsnedsettelse og at aktivitetshjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for at personen skal kunne utføre fysisk aktivitet, enten alene eller sammen med andre. Da ordningen er rammestyrt, vil Arbeids- og velferdsetaten stanse innvilgelse av nye søknader når rammen er bundet opp. For 2023 er det bevilget 56,8 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2022–2023) og Innst. 15 S (2022–2023).