Skriftlig spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1348 (2022-2023)
Innlevert: 12.02.2023
Sendt: 13.02.2023
Besvart: 20.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Spørsmål

Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG): Rolleforståelsesutvalgets rapport viser på s. 265 til at en innsatsleder i Asker og Bærum politidistrikt i 2013 uttalte etter en aksjon over to måneder hvor 150 rusbrukere ble arrestert at aksjonen var planlagt og utført i samarbeid med NNPF. Dette er sterkt bekymringsverdig og kan ha satt rettsikkerheten til borgere i fare. Vi vet ikke om slik innblanding har skjedd flere steder.
Vil Justisdepartementet ta initiativ til en uavhengig kartlegging for å få klarhet i omfanget av NNPF-innblanding i politiaksjoner?

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Rolleforståelsesutvalget fikk et bredt utformet mandat slik at alle sider av forholdet mellom politiet og NNPF kunne belyses. Utvalget har foretatt en grundig gjennomgang og viser til flere eksempler på det de mener er kritikkverdig forhold, herunder de forhold representanten trekker frem. Utvalget påpeker at det foreligger systemiske sammenhenger ut over enkelttilfellene og at det gir grunnlag for mer generelle anbefalinger.
Jeg mener utvalgets rapport gir et godt grunnlag for å følge opp de anbefalinger utvalget har kommet med. Jeg kan ikke se at det er hensiktsmessig å bruke funnene i utredningen til å sette i gang ytterligere utredninger nå av ulike forhold som drøftes i rapporten.
Jeg mener kreftene nå bør brukes på å følge opp anbefalingene i rapporten. Politidirektoratet er godt i gang med oppfølgingen av utvalgets anbefalinger, og mitt departement vil følge arbeidet nøye.