Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1488 (2022-2023)
Innlevert: 24.02.2023
Sendt: 24.02.2023
Besvart: 03.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Alfred Jens Bjørlo (V)

Spørsmål

Alfred Jens Bjørlo (V): Kva vil Helseministeren gjere for å sikre seg om at varslarar i dei statleg eigde helseforetaka vert ivaretekne på ein trygg måte, og å sørge for at det ikkje utviklar seg kulturar i einskilde føretak med frykt for represaliar og manglande varsling av uforsvarlege tilhøve som går ut over pasientar og tilsette?

Begrunnelse

Bergens Tidende har den siste tida avdekka urovekkande tilhøve i Sjukehusapoteka Vest, eit helseføretak eigd av det regionale helseføretaket Helse Vest. Apoteksjefen ved Haukeland sjukehus i Bergen har varsla om det han vurderer som uforsvarlege tilhøve både på apotekdrift og arbeidsmiljø.
Samtidig pågår det ein prosess der Sjukehusapoteka Vest vurderer å seie opp vedkomande. Dei tilsette har sendt eit skriv til styret der dei er svært urolege for utviklinga i saka og måten ho blir handtert på av leiinga. Dei tilsette ber styret om å gripe inn og avslutte oppseiingsprosessen.
I etterkant av dette har også to andre noverande og tidlegare tilsette i Sjukehusapoteka Vest sendt varsel om same type problemstillingar som det første varselet, der det framgår at «..ansatte i foretaket opplever et uforsvarlig arbeidsmiljø og betydelig fryktkultur», og det blir hevda at tilsette ikkje torer å seie frå av frykt for represaliar frå leiinga (Bergens Tidende, 23/2-23).
Eg har forståing for at statsråden ikkje kan gå detaljert inn på å kommentere denne saka særskilt, men det er viktig å vite korleis departementet som øvste eigar av helseforetaka arbeider med å syte for at det skal vere trygt å varsle i det norske statlege helsevesenet, og rutinene for å handtere saker av ein så urovekkande karakter som den som no har blitt offentleg kjend i Bergen.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Det skal både være og oppleves trygt å varsle om kritikkverdige forhold i helse- og omsorgstjenesten. Arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Loven fastsetter at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og at arbeidstakere har vern mot gjengjeldelse som følge av en varsling. Jeg legger til grunn at helseforetakene følger lov- og avtaleverk, og at det er utarbeidet rutiner for håndtering av varslingssaker.
I den årlige undersøkelsen om arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, Forbedringsundersøkelsen, kartlegges blant annet varslingskultur og medarbeideres kjennskap til varslingsrutiner. Resultater fra denne undersøkelsen skal følges opp årlig i helseforetakene.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det til en medieomtalt sak i Helse Vest. Den aktuelle saken har jeg, som det også vises forståelse for i spørsmålet, ikke kommentarer til. Verken jeg eller departementet har noen arbeidsgiverrolle for ansatte i helseforetakene, men jeg er kjent med at helseforetakene i Helse Vest ønsker en åpen ytringskultur og at de oppfordrer medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold.
I anledning spørsmålet er det innhentet en kommentar fra Helse Vest RHF. De opplyser at det er godt etablerte felles regionale rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i foretaksgruppen i Helse Vest. Rutinene er behandlet i styret i Helse Vest RHF og gjelder for hele foretaksgruppen, og skal følges når varsel mottas.
Det er etablert ulike kanaler for å melde fra om avvik på ulike nivå i helseforetaksgruppen. Medarbeidere kan melde avvik direkte til egen leder eller benytte seg av meldingsløsninger i de ulike etablerte avvikssystemene knyttet til både pasientbehandling og informasjonssikkerhet mv. Det er dessuten egne rutiner og kanaler for intern varsling om andre kritikkverdige forhold i helseforetakene. I tillegg er det også etablert en ekstern kanal for varsling, og et system for anonym varsling ved særlig graverende forhold. Disse fremgangsmåtene kan blant annet benyttes dersom arbeidstaker mener det er uforsvarlig å varsle i linjen – eller når de opplever at det ikke har vært mulig å varsle ledere på høyere nivå i virksomheten.