Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1622 (2022-2023)
Innlevert: 10.03.2023
Sendt: 10.03.2023
Besvart: 17.03.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

Alfred Jens Bjørlo (V)

Spørsmål

Alfred Jens Bjørlo (V): Tekstilbedrifta Oleana i Bergen ropar i Bergens Tidende 10/3 varsku på vegne av dei familieeigde bedriftene i Noreg. Stadig fleire slike bedrifter blir no selde ut av landet på grunn av stadig auka skattar på norsk eigarskap som bedrifter med utanlandske eigarar slepp - kombinert med svært høge straumutgifter utan at det er på plass straumstøtteordningar som treff.
Kva vil næringsministeren gjere med at norsk privat eigarskap i bedrifter landet rundt blir stadig meir svekka grunna regjeringa og SV sin skattepolitikk?

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Målet for næringspolitikken er først og fremst størst mulig samlet verdiskaping i Norge, innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen jobber for å få flere i jobb, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 % innen 2030. For å klare denne store omstillingen er vi avhengige av et godt samarbeid med privat næringsliv. Det er avhengig av en rekke faktorer, og en av dem er at private eiere skaper jobber og bygger bedrifter. Jeg har vært helt tydelig på at vi skal legge til rette for dem som satser, enten det er tradisjonsrike bedrifter, nye innovative bedrifter eller de som kombinerer tradisjon og innovasjon, slik Oleana gjør. Det har vært krevende tider gjennom pandemi og kostnadsøkninger for næringslivet, og jeg har forståelse for de utfordringene bedriftslederne nå står i.
Vi er opptatt av å skape gode rammevilkår for næringslivet, privat verdiskaping er avgjørende for velferden vår. Samtidig trenger fellesskapet større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne bidra til god offentlig velferd til alle. Det er ikke minst viktig for folk i en vanskelig tid med høyere inflasjon og større økonomisk usikkerhet. For å sikre tilstrekkelige inntekter til offentlige velferdsordninger må alle regjeringer lene seg på skatter som også har negative effekter for næringslivet. Vi har prioritert å øke noen skatter som i mindre grad er skadelige for verdiskapingen, som grunnrenteskatter, og heller beholde andre bredere skatter som selskapsskatten på samme nivå. Både selskapsskatten og formuesskatten er lavere enn for ti år siden.
Jeg møtte eierne av Oleana i Bergen på onsdag. Det var et godt og konstruktivt møte om rammevilkår, eksportmuligheter og strømsituasjonen. Som jeg fortalte dem, planlegger ikke regjeringen nye skatteøkninger nå. Samtidig var det nødvendig med en stram finanspolitikk i møte med den høyeste inflasjonen siden jappetiden. Vi ville unngå at økt press i økonomien ville føre til økt rentenivå, noe som ville vært krevende for norske bedrifter med 1000 milliarder kroner i nettogjeld. Jeg fortalte også at regjeringen vil legge til rette for å bygge ut veldig mye mer kraft som vil bidra til at ren og rimelig fornybar energi igjen blir et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Fastprisavtalene kan være et godt virkemiddel for bedrifter som Oleana og der er prisene halvert siden desember. Nå er det mulig å tegne kortsiktige avtaler til omlag 79 øre og langsiktige avtaler ned mot 65 øre. Oleana fortalte at de ville undersøke dette sporet videre. Jeg er glad for at Oleana søkte om og fikk penger fra energitilskuddsordningen, selv om selskapet var tydelig på at de helst ville sett at ordningen varte lenger.
Jeg vil utvikle og føre en aktiv næringspolitikk som skal bidra til grønn omstilling, økt verdiskaping, og vekst i norsk næringsliv. En viktig del av dette er å skape gode rammevilkår for næringslivet og sørge for at norske bedrifter kan konkurrere på like vilkår med internasjonale aktører.
Det ble 110 000 flere sysselsatte i 2022 enn året før. Hele 102 000 av disse kom i privat sektor. Vi har fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, sysselsettingen vokser og anslagene tyder på at det vil fortsette inn i 2024. Eksportverdien av varer fra fastlandet økte med 29 pst. fra 2021 til 2022. Med andre ord går det godt i norsk økonomi og det har jeg tenkt å bidra til at fortsetter framover.