Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1724 (2022-2023)
Innlevert: 17.03.2023
Sendt: 20.03.2023
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 28.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Vil mat- og landbruksministeren kjempe for at Norge får forsette vår praksis med 35 dagers holdbarhet på egg, og ikke måtte underlegge oss EU sitt regelverk om 28 dager?

Begrunnelse

Norge har lang tradisjon for å være stolte av at vi har salmonellafrie egg, og generelt svært god hygienisk kvalitet. Dette oppnår vi pga. gode rutiner for hygiene og kontroll på gården og eggpakkeriene, og en desentralisert produksjon med mindre besetninger enn det som er vanlig i Europa. I tillegg har vi sammenhengende kjøling fra gården, via transporten, til utsalg i butikk. Dette gir svært god holdbarhet, med en risiko for bakterievekst med salmonellasmitte nær null. Dersom Norge må følge EUs regelverk i denne saken vil det bli svært vanskelig å hente egg så ofte som nødvendig på gårdene som ligger et stykke unna eggpakkeriene. Mange av dagens eggprodusenter får hentet egg én gang per uke pga. store avstander. For å oppnå lang nok salgsperiode i butikk må det hentes egg to ganger per uke dersom holdbarheten settes ned med en uke. Da vil flere gårder gå ut av produksjon og norsk landbruk bli ytterligere sentralisert i større enheter i nærheten av eggpakkeriene.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2258 trådte i kraft i EU den 8. desember 2022. Denne forordningen medfører to endringer i animaliehygieneforordningen (forordning 853/2004) relatert til egg. For det første utvides siste salgsdato for egg til inntil 28 dager etter legging, og ikke kun 21 dager som er kravet etter dagens regelverk. Dette er positivt. Den andre endringen innebærer at bestemmelsen om holdbarhetsmerking av eggpakker fra EUs markedsregelverk for egg, som er utenfor EØS-avtalen, flyttes til hygieneregelverket, som er innenfor EØS-avtalen. Dette betyr at regelen om at egg fra arten Gallus gallus (konsumegg) skal merkes med en holdbarhetsdato (best før) som ikke er mer enn 28 dager etter legging, også kan bli gjeldende for EFTA-landene, herunder også Norge.
Siden denne regelen om holdbarhetsmerking ikke tidligere har vært gjeldende for EFTA-statene, benytter den norske egg-næringen seg i dag av en bransjestandard som tilsier at holdbarhet på egg blir satt til 35 dager etter legging.
Helt siden regelverket om egg ble tatt inn i EØS-avtalen i 1999 har Norge ment at det bør være en større fleksibilitet i regelverket for land med lav forekomst av salmonella. Jeg og landbruks- og matministeren har samarbeidet tett for å påvirke regelverksutviklingen i 2022. Sommeren 2022 sendte vi et felles brev til Kommisær Stella Kyriakides i Europa-kommisjonen, hvor vi forklarte og begrunnet Norges posisjon i saken. Endringene som nå er vedtatt har også vært diskutert flere ganger i en ekspertgruppe under Kommisjonen, der Mattilsynet har deltatt og spilt inn norske posisjoner i flere omganger. Dette uten at det norske synet vant frem. I EU er de opptatt av å ha likt regelverk for hele det indre markedet, og de ønsker færrest mulig nasjonale unntak.
Endringen i forordning (EU) 2022/2258 om holdbarhetsmerking av egg er begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i mange av EUs medlemsstater. I Norge og de øvrige nordiske land har vi svært lav forekomst av salmonella, og i tråd med salmonellagarantien deltar produsenter av egg i strenge kontrollprogrammer for å teste for salmonella. Det norske markedet opplever derfor ikke de samme utfordringene med risiko for salmonella som andre land i EU gjør. Risikoen for utvikling av salmonella i egg reduseres ytterligere dersom egg oppbevares kjølig. I Norge har vi forskriftsfestet krav om ubrutt kjøle-kjede fra egget legges og helt frem til forbruker, jf. animaliehygieneforskriften § 23. Denne bestemmelsen slår fast at egg skal oppbevares under maksimalt 12℃ under transport og levering fra produsent til forbruker. Det er også vanlig at forbruker oppbevarer sine egg kjølig.
Med bakgrunn i den gode helsestatusen for norske høner og den ubrutte kjølekjeden som egg har, mener vi at norske egg er trygge, av god kvalitet og kan ha en vesentlig lengre holdbarhet enn 28 dager. Landbruks- og matministeren og jeg mener derfor at vi har gode grunner for å be om en tilpasning vedrørende holdbarhetsmerking av egg ved implementeringen av forordning (EU) 2022/2258 i EØS-avtalen. Vi har derfor startet arbeidet med dette.