Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2225 (2022-2023)
Innlevert: 12.05.2023
Sendt: 15.05.2023
Besvart: 23.05.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Sofie Marhaug (R)

Spørsmål

Sofie Marhaug (R): Har statsråden noen grunn til å anta at det er mer lønnsomt med havvind i Sørlige Nordsjø II enn utenfor kysten av Irland?

Begrunnelse

Statkraft vant nylig frem i auksjon om å få bygge ut havvind på kysten utenfor Irland. Kontraktsprisen i differansekontrakten endte på om lag 1 kr/kWh, mens regjeringen i en proposisjon sendt til Stortinget like før påske har foreslått en prisgaranti for strømmen på 66 øre/kWh for Sørlige Nordsjø II.
Til Dagens Næringsliv uttaler statsråden at Sørlige Nordsjø II kan bli dyrere enn de departementet antok for en måneds tid siden (12.5). Jeg er interessert i om ministeren kan si noe om forutsetningen for prisnivået i Sørlige Nordsjø II sammenlignet med utenfor kysten av Irland, blant annet med utgangspunkt i forhold som dybde og nærhet til land.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av havvind i Norge. I mars i år lyste Olje- og energidepartementet ut de første konkurransene om å bli tildelt prosjektområder for havvind på norsk kontinentalsokkel. Dette er et viktig neste steg i utviklingen av havvind i Norge og jeg ser fram til å motta søknader om å utvikle havvind i både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
Det er gledelig at utviklingen av havvind i Europa fortsetter, slik som i Irland. Den siste tiden har industriprosjekter generelt og havvindprosjekter spesielt vært rammet av betydelig kostnadsøkninger som følge av blant annet volatile råvarepriser, logistikkproblemer etter Covid-19-pandemien og konsekvenser av Russlands militære invasjon av Ukraina. Leverandørindustrien til havvind har også vært under et særlig press til å dekke et raskt voksende marked med store krav til teknologiutvikling.
Flere norske aktører er allerede godt etablert innen havvindmarkedet. Det viser også resultatet av den første auksjonen for havvindområder utenfor Irland, der blant annet Statkraft og Fred. Olsen vant frem med sitt bud. I auksjonen var det fire prosjekter av ulike størrelse som vant fram med sine bud. Det minste prosjektet er på 450 MW og det største i underkant av 1 500 MW. Gjennomsnittlig kontraktspris på prosjektene som vant frem var på om lag 1 krone/kWt. Kontraktsprisene vil ligge til grunn for en tosidig differansekontrakt mellom utvikler og irske myndigheter med varighet på 20 år.
Hvilke områder i Europa som er mest lønnsomme å bygge ut havvind i vil avhenge av en rekke faktorer som kostnader ved å bygge ut, vindfaktorer, kraftpris i det aktuelle kraftmarkedet, potensielle vakeeffekter, avstand fra land, dybde, nettilknytning, tilgjengelighet på nødvendig infrastruktur, leverandørindustri mv. Det vil være selskapene som ønsker å bygge ut som må vurdere hvilke områder som er mest lønnsomme for deres virksomhet.
Prosjektområdet i Sørlige Nordsjø II vil bli tildelt gjennom auksjon og det er vanskelig å sammenligne med den irske auksjonen før denne er gjennomført. I Prop. 93 S (2022-2023) foreslår jeg at det inngås en tosidig differansekontrakt med havvindprodusenten som vinner auksjonen. Kontraktsprisen for Sørlige Nordsjø II vil bli fastsatt ved denne auksjonen.