Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2237 (2022-2023)
Innlevert: 15.05.2023
Sendt: 15.05.2023
Besvart: 23.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Mener statsråden det er nødvendig med en avklaring av lovverket for politiets bruk av droner, og vil statsråden i så fall raskt ta initiativ til en gjennomgang av gjeldende lovverk og fremme forslag om eventuelle nødvendige lovendringer, for å sikre politiet hjemmel for bruk av droner med videokamera i forebyggende øyemed og ved etterforskning av straffesaker?

Begrunnelse

Det er bred politisk enighet om å øke politiets kapasitet og kompetanse på bruk av droner. Dette gjelder både til bruk i egen virksomhet, og for å forhindre uønsket droneaktivitet fra andre aktører. Det siste ble særlig aktualisert i forbindelse med den uønskede droneaktiviteten rundt olje- og gassinstallasjonene på sokkelen.
Det vises videre til representantforslag fra flere stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet, jf. Dokument 8:23 S (2022-2023). Statsråden ga sin vurdering av forslaget i svarbrev av 23.11.22. Det vises særlig til følgende uttalelser i svarbrevet:

«Det pågår også kompetanseutvikling i politidistriktene, rettet både mot politiets egen bruk av droner i oppgaveløsningen, og mot reaksjonsevnen overfor ulovlig og mistenkelig droneaktivitet.»

Det hitsettes også følgende fra svarbrevet:

«Politiet øker også dronekompetansen i politidistriktene. Alle politidistriktene får sin egen dronebil, og vi er i ferd med å utdanne omkring 100 dronepiloter i politiet.»

PST har fått kritikk av EOS-utvalget for ulovlig bruk av droner i forebyggende saker. Kritikken er blant annet omtalt av NRK:
https://www.nrk.no/norge/pst-far-skarp-kritikk-for-dronebruk.-stopper-bruken-av-en-type-drone.-1.16290865
Spørsmålsstiller mener det er svært uheldig om vi ikke får full effekt av satsningen på dronekapasitet og kompetanse i politiet, fordi lovverket ikke er oppdatert slik at politiet kan nyttiggjøre seg denne kapasiteten fullt ut. Det bes derfor om en tilbakemelding på om statsråden vi ta initiativ til en gjennomgang av dagens regelverk på område, og fremme eventuelle nødvendige lovendringsforslag for å sikre at politiet får nyttiggjort seg denne kapasiteten.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg har merket meg EOS-utvalgets kritikk av PSTs dronebruk og vil påpeke at det er sentralt at politiet og PST sin dronebruk holdes innenfor lovlige rammer. Lovverket bør gi gode rammer for politiets dronebruk som sikrer at både hensynet til kriminalitetsbekjempelse og rettssikkerhet ivaretas.
Som følge av EOS-utvalgets kritikk av PSTs bruk av droner, har Justis- og beredskapsdepartementet igangsatt et arbeid med å vurdere om og i så fall hvilke regelverksendringer som eventuelt bør gjøres. Vurderingene knyttet til hvordan regelverket bør utvikles for å legge til rette for hensiktsmessig bruk av nyere teknologi som muliggjør mobilt opptak av lyd og/eller bilde, for eksempel ved bruk av droner, til ulike formål skjer i dialog med Riksadvokaten, Politidirektoratet og PST. Departementet vil legge frem forslag til endringer i regelverket dersom dette viser seg nødvendig.