Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2462 (2022-2023)
Innlevert: 06.06.2023
Sendt: 07.06.2023
Besvart: 14.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Kan statsråden gjøre rede for begrunnelsen for at den frivillige organisasjonen Hopeful nå blir vurdert som en virksomhet som faller inn under det offentliges ansvarsområde, slik at den ikke får kompensert for merverdiavgift når organisasjonsform og drift er den samme som før?

Begrunnelse

Hopeful er en ideell organisasjon, lokalisert i Kristiansand, godkjent og registrert i Frivillighetsregisteret. Stiftelsen gir ungdom som faller utenfor en tett individuell oppfølging over tid. Målgruppen er utsatt ungdom mellom 15 - 25 år og målsettingen er å få ungdom inn i arbeid eller utdanning. Resultatene av arbeidet er gode, og de lykkes med 89 % av målgruppen.
Kristiansand er på landstoppen i stønadsmottakere og unge uføre og etableringen er begrunnet ut fra et ønske om å bidra til at de unge får benyttet talentene og ressursene sine til det beste for seg selv og samfunnet. De ønsker å være et supplement, og ikke en konkurrent til det offentlige.
Organisasjonen har siden oppstarten i 2012 fått kompensert for kostnader til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter reglene i «Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner». For regnskapsåret 2021 har de fått avslag med begrunnelse om at «virksomheten faller inn under det offentliges ansvarsområde», selv om organisasjonsform og drift er den samme som før.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Formålet med momskompensasjonsordningen er å fremme frivillig aktivitet. I tråd med regelverket er ikke alle former for aktivitet eller virksomhet kompensasjonsberettiget.
Ordningen er avgrenset bl.a. mot virksomhet av privatøkonomisk karakter og virksomhet som kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode. I § 3 tredje ledd fremgår det hvilken virksomhet som ikke kan tildeles kompensasjon for merverdiavgiftskostnader. Av bokstav e) og f) går det frem at det ikke kan gis kompensasjon til virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode, og heller ikke til virksomhet hvor det offentlige kan påvirke eller legge føringer for virksomheten. Momskompensasjonsordningen skal ikke kompensere momskostnader til virksomhet som er ment å være en offentlig oppgave.
Departementet er kjent med at Hopeful søkte 30. august 2022 om kompensasjon for regnskapsåret 2021, og at Lotteritilsynet avslo søknaden 19. desember 2022 med den begrunnelse «at klager i det vesentlige driver virksomhet som er underlagt offentlig involvering, og som kommer offentlige oppgaver til gode». Hopeful påklaget vedtaket 20. desember 2022. Lotterinemnda er klageinstans for ordningen, og fattet vedtak i saken 22. mai 2023 hvor avslag på søknad om kompensasjon ble opprettholdt. I vedtaket heter det blant annet: Lotterinemndas forståelse er at denne typen oppfølging av ungdommer kommer offentlige oppgaver til gode. I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets felles retningslinjer for samarbeid mellom barnevernstjenesten og Nav-kontoret, er Navs ansvar for oppfølging av ungdom nærmere beskrevet i punkt 4.2.
Her fremgår det at Nav har ansvar for den enkeltes helhetlige behov for bistand, og for å tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler som kontoret rår over. Her nevnes kravet på en behovs- og eventuelt arbeidsevnevurdering etter lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (nav-loven) § 14 a, som er styrende for den hjelpen Nav gir. Videre nevnes opplysning, råd og veiledning for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring eller står i fare for å gjøre det. Det vises her til lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 17. Dette underbygger at det er ment å være en offentlig oppgave å bistå ungdom som på grunn av helse eller sosiale problemer har behov for hjelp til å komme i arbeid eller fullføre utdanning.
Forvaltningen av ordningen er innrettet slik at kompensasjon tildeles etter årlig søknad, blant annet basert på den enkelte søkers årsregnskap for foregående år. Dette kan innebære at noen søkere kan oppleve å ikke få tildelt kompensasjon, selv om kompensasjon er tildelt tidligere år. Fra 2019 ble det gjort justeringer i forskriften for å tydeliggjøre at lovpålagte oppgaver ikke skal kompenseres.