Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2885 (2022-2023)
Innlevert: 15.08.2023
Sendt: 15.08.2023
Besvart: 23.08.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Erlend Larsen (H)

Spørsmål

Erlend Larsen (H): Synes ministeren det er rimelig at fremtidige skriftlige eksamener til privatflysertifikatene PPL / LAPL skal foregå på engelsk?
Er det vurdert om krav til engelsk bryter med EØS-regelverket og språkloven?

Begrunnelse

Luftfartstilsynet varslet i juni i år at teorieksamen til PPL / LAPL skal foregå på engelsk allerede fra januar 2024.
Teorieksamener skal foregå kun på engelsk, selv til privatflygersertifikateten PPL / LAPL. Begrunnelsen er bl.a. at kandidaten skal demonstrere god engelskforståelse. Begrunnelsen ser fornuftig ut, men enhver som har gjennomført eksamen med multipel choise vet at oppgavene er ulike med hårfine nyanser. To alternative svar kan fremstå som riktige, men det er kandidatens forståelse av nyanseforskjellene som avgjør om hen krysser av for riktig svar. Da er det ikke lenger et spørsmål om engelskforståelse, men dybdekunnskap i et fremmedspråk.
Det er grunn til å minne om at kandidaten skal demonstrere god engelskforståelse ved den praktiske eksamen. Under oppflygningen er engelsk forståelse et av områdene eksaminator skal vurdere.
LT begrunner også den nye ordningen med "Overgang til engelsk på PPL/LAPL-eksamen vil også gi kandidater som ønsker å fortsette med ytterligere rettigheter og sertifikater, en mer konsekvent vei videre." Det er grunn til å minne om at det skal være mulig å ta PPL / LAPL også for dem som ikke ønsker en yrkeskarriere.
Det er min oppfatning at så strenge krav til engelskkunnskaper vil bli svært ekskluderende for f.eks. voksne folk som ser verdien av å ha flygning som en hobby, men som ikke har så omfattende språklige kunnskaper at de klarer å se nyanseforskjellene i en engelskspråklig multiple choise.
Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om en voksen person som valgte yrkesfaglig utdannelse i ungdommen, hvor språk var et underordnet fag, skal bli ekskludert fra muligheten til å få fly som hobby.
Det er også verdt å merke seg at Luftfartstilsynet ikke har sendt saken på offentlig høring.
Engelsk er et viktig språk innen luftfart, men en må skille mellom profesjonell flygning og hobby. Vi har et språk å ta vare på. Også innenfor luftfart skal vi ta det norske språket på alvor.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Sikkerheten har alltid høyeste prioritet innen luftfarten, og det er avgjørende at alle piloter gjennomgår omfattende opplæring innen flysikkerhet, navigasjon, kommunikasjon, meteorologi, nødsituasjoner og mer. For å oppnå den høye sikkerheten som luftfarten er kjent for, er det blant annet innført strenge standarder for flybesetningsmedlemmer gjennom krav til FCL (Flight Crew Licensing) som skal dekkes i pilotopplæringen. Opplæringen skal videre være i tråd med internasjonale standarder og beste praksis, og blivende piloter må bestå ulike eksamener og vurderinger som tester deres kunnskap, ferdigheter og evner.
Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for flygebesetning i sivil luftfart, med endringsforordninger. Forordningens ARA.FCL.300 (a) og (c) beskriver Luftfartstilsynets ansvar for gjennomføring av teorieksamen for privatflygere i Norge. Her fremgår det at Luftfartstilsynet skal «innføre nødvendige ordninger og prosedyrer for å gi søkerne mulighet til å avlegge teoriprøver i samsvar med gjeldende krav». Videre skal Luftfartstilsynet «underrette søkerne om hvilke språk som kan benyttes under prøven».
Som det fremgår av Luftfartstilsynets nyhetssak 26. juni 2023, har tilsynet funnet at dagens eksamensbank som skal dekke pensumet for privatflysertifikat har for få oppgaver, og at dette begrenser testing av bred kunnskap og variasjon mellom kandidater og mellom første- og annengangsprøver. Luftfartstilsynet har derfor besluttet å innføre en større og sterkere eksamensbank. Luftfartstilsynet understreker at den aktuelle eksamensbanken som allerede er tatt i bruk av flere luftfartsmyndigheter i Europa, er anerkjent for sin evne til å teste kandidaters forståelse av pensum på en mer omfattende måte, og er utarbeidet ved bruk av anerkjent metodikk som blant annet er ment å teste kunnskap fremfor språknyanser. Den nye eksamensbanken er ifølge Luftfartstilsynet kun tilgjengelig på engelsk.
Jeg har bedt Luftfartstilsynet redegjøre nærmere for beslutningen om overgang til engelsk på PPL/LAPL-eksamen. Luftfartstilsynet påpeker at flygere må inneha grunnleggende engelskkunnskap for å tilegne seg – og opprettholde – teoretisk kunnskap. Forordning (EU) 1178/2011, FCL.055 setter krav om språkferdigheter. Her kreves det at søkeren skal kunne kommunisere effektivt, uttrykke seg presist og klart om alminnelige og faglige emner og kunne effektivt håndtere språklige utfordringer. Det er ifølge Luftfartstilsynet ikke mulig å gjennomføre opplæring til privatflygersertifikat uten å oppfylle minimumskrav i engelsk som beskrevet i FCL.055.
Luftfartstilsynet fremhever videre at kommunikasjon innenfor luftfarten i dag i all hovedsak foregår på engelsk. Håndbøker til fly, fraseologi, kommunikasjon, værinformasjon og publikasjoner publiseres på engelsk. Dette er ifølge Luftfartstilsynet informasjon som er essensiell for å operere et luftfartøy på en forsvarlig måte, og det er viktig at flygere – også privatflygere – har tilstrekkelige språkkunnskaper til å kunne forstå den tilgjengelige informasjonen under alle faser av flygning. Innføring av engelsk spørsmålsbank for teorieksamen også for privatflygere samsvarer etter Luftfartstilsynets oppfatning godt med den grunnleggende forutsetningen om at piloter må ha god forståelse for engelsk
Jeg mener Luftfartstilsynets begrunnelse for beslutningen om at fremtidige skriftlige eksamener til privatflysertifikatene PPL / LAPL skal foregå på engelsk, i utgangspunktet fremstår rimelig utfra de hensyn Luftfartstilsynet har opplyst. Jeg har samtidig forståelse for at omlegging av eksamensspråk til engelsk kan medføre en ekstra utfordring for enkelte, for eksempel voksne folk som ser verdien av å ha flygning som en hobby, men som ikke har så omfattende språklige kunnskaper, slik representanten viser til. Jeg er også gjort kjent med at Norges Luftsportforbud har sendt en henvendelse til Luftfartstilsynet angående gyldigheten av beslutningen, og forventer at Luftfartstilsynet nøye vurderer denne.
Når det kommer til spørsmålet om det er vurdert om krav til engelsk bryter med EØS-regelverket og språkloven, så har jeg bedt Luftfartstilsynet opplyse meg om hvilke vurderinger som ble gjort før de fattet beslutningen om at de aktuelle eksamenene fremover kun skal avholdes på engelsk.
Luftfartstilsynet har opplyst at det ble gjort en vurdering av myndighetenes ansvar i henhold til regelverket i forordning (EU) nr. 1178/2011. Forordningen har krav om gjennomføring av teorieksamen for privatflygere i Norge. Her er det ifølge Luftfartstilsynet ingen krav om at eksamen skal gjennomføres på norsk, men det er krav om at myndigheten skal innføre nødvendige ordninger og prosedyrer for å gi søkerne mulighet til å avlegge teoriprøver i samsvar med gjeldende krav. Luftfartstilsynet kan ikke se at gjennomføring av PPL / LAPL-eksamen på engelsk er i strid med det ovennevnte regelverket, og kan heller ikke se at det er annet EØS-regelverk som kan anses brutt ved den varslede endringen.
Luftfartstilsynet har også gjort en vurdering opp mot språkloven. Ifølge lovens § 9 skal offentlige organ kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppa. På bakgrunn av det som er redegjort for ovenfor om krav til engelsk språk, mener Luftfartstilsynet at eksamen på engelsk oppfyller kravet om å være tilpasset målgruppa.
Jeg legger på bakgrunn av dette til grunn at Luftfartstilsynet har vurdert lovligheten av beslutningen opp mot EØS-regelverket og språkloven, men understreker samtidig at Samferdselsdepartementet ikke har hatt tid til å foreta nærmere vurderinger av dette med den korte tiden vi har hatt til rådighet.