Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:134 (2023-2024)
Innlevert: 11.10.2023
Sendt: 16.10.2023
Besvart: 24.10.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Hva vil regjeringen gjøre for å sikre gode arbeidsbetingelser og vilkår for frilans-tegnspråktolkene, slik at disse lønnes for likt arbeid som faste ansatte tegnspråktolker, som ledd i å sikre brukernes rettigheter på god tilgang på tegnspråktolk?

Begrunnelse

For tegnspråklige er tegnspråktolk det viktigste hjelpemiddelet samfunnet kan tilby for bedre likestilling. Tolketjenester er nødvendige for at tegnspråklige skal kunne delta på lik linje som andre i skole, utdanning, jobb og hverdagsliv. NAV har ansvaret for å levere tolketjenester, og kan velge mellom å bruke egne, fast ansatte NAV-tolker eller lyse ut oppdraget til frilanstolker. Frilanstolkene dekker størsteparten av oppdragene som skjer utenom NAV sine arbeidstider, altså kveld, natt og helg, i tillegg til akuttoppdrag. Frilanstolkene har derfor en uforutsigbar arbeidshverdag. Frilanstolkene leies inn på en rammeavtale som har ligget på samme lønnstrinn i flere tiår. Denne rammeavtalen innebærer at en frilanser blir lønnet med under halvparten av den timesatsen som en fast ansatt NAV-tolk. Frilansere står også selv ansvarlig for egen helseforsikring og tapt inntekt ved sykedager og annet som forhindrer at de ikke kan ta imot bestilling fra NAV.
Mange tegnspråktolker har valgt å forlate yrket på grunn av den dårlige lønna og fordi NAV ikke tilbyr flere faste stillinger. Dette gjør at den lovfestede tolkerettigheten til brukerne er under press. I 2022 var det mer enn ti tusen oppdrag som ikke ble dekket av tolketjenesten. Resultatet er at brukere må klare seg uten tolk under viktige livshendelser som eksamener, fødsler, begravelser, legetimer og møter med det offentlige. Mangelfull dekning av oppdrag er diskriminering av døve.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: En god tolketjeneste med dyktige tolker er en forutsetning for å kunne oppfylle døve, hørselshemmede og døvblindes rettighet til tolk. Dette gjelder både faste ansatte tolker og frilanstolker som utfører oppdrag for NAV Tolketjeneste.
Fast ansatte tolker og frilanstolker har ulike arbeidsvilkår og lønnes i henhold til disse. Frilanstolker får honorar, der satsene fastsettes gjennom statsbudsjettet. Tolkesatsene for frilanstolker ble sist særskilt justert 1. januar 2014 da basis for timesatsen ble hevet fra lønnstrinn 26 til lønnstrinn 29 for arbeidstakere i staten. Siden har de fulgt de årlige økningene av lønnstrinnet. Det ble samtidig innført minstetid på 1 time for oppdrag, slik at tolken får betalt for en full time selv om oppdraget er kortere. Det gis et tillegg på 3,7 prosent som en kompensasjon for sykefravær i arbeidsgiverperioden. Videre innebærer dagens honorarsystem at det gis tillegg i timesatsen for oppdrag som utføres på kveldstid, tillegg i timesats ved reise-, hvile- eller ventetid, en innbakt halvtimes forberedelsestid og en høyere takst ved tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Alle disse faktorene inngår i frilanstolkenes honorar.
Det er lenge siden det har blitt gjort en grundig gjennomgang av honorarsystemet, og departementet er klar over at det har vært en del misnøye blant frilanstolkene over dagens honorarsystem. Departementet lyste derfor i fjor ut et evalueringsoppdrag for å gjennomgå honorarsystemet for frilanstolkene. Oslo Economics fikk tilbudet og leverte i år rapporten Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker. I sin rapport presenterte Oslo Economics tre ulike tiltakspakker med formål med å løse utfordringer innenfor dagens honorarsystem, som for eksempel knyttet til utfordringer ved å dekke oppdrag på kveldstid og kortere oppdrag med lang reisevei. Rapporten har vært på høring i vår, og departementet har mottatt flere høringssvar.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har på generelt og selvstendig grunnlag kommet frem til at det er behov for å se på andre anskaffelsesmodeller for frilansoppdrag enn dagens modell med et honorarsystem. Direktoratet er nå i gang med å utrede alternative modeller, og de vil involvere brukerorganisasjonene som representerer frilanstolkene.
Jeg vil avvente den utredningen som nå pågår om alternative modeller, herunder økonomiske og administrative konsekvenser, og deretter vurdere saken med sikte på eventuelle endringer og videre oppfølging.