Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:290 (2023-2024)
Innlevert: 31.10.2023
Sendt: 31.10.2023
Besvart: 03.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Viser til at regjeringen nylig har sendt forslag til midlertidig endring i utlendingsloven (beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere mv.) på høring.
Betyr regjeringens forslag at f.eks. en privat utleiebolig kan rekvireres for å gi (midlertidig) bopel?

Begrunnelse

Regjeringen sendte nylig forslag til midlertidig endring i utlendingsloven (beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere mv.) på høring. Regjeringen viser der mulighetene for å rekvirere etter Sivilbeskyttelsesloven. Den loven viser bl.a. til rekvirerering av husrom.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Dersom den foreslåtte bestemmelsen tas i bruk, kan statsforvalteren etter lovforslagets tredje ledd utøve rekvireringsrett for fast eiendom etter bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven kapittel VII og forskrift 14. februar 2022 om sivilforsvaret kapittel 8 (sivilforsvarsforskriften). Disse bestemmelsene gir bl.a. staten rett til å kreve bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom og regulerer nærmere hvilke prosedyrer som skal følges ved rekvirering, inkludert bestemmelser for økonomisk kompensasjon. Slik rekvireringsrett skal bidra til at nødvendige fasiliteter raskt kan fremskaffes i situasjoner der frivillige ordninger ikke fører frem.
I en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere vil behovet for innkvarteringskapasitet bli svært stort. Dersom det skulle bli aktuelt med rekvisisjon i en slik situasjon, vil det derfor være mest aktuelt å rekvirere store lokaler som raskt kan klargjøres for innkvartering av et større antall personer, noe som også er synliggjort i høringsnotatet. Eventuell rekvisisjon av private husrom antas å være administrativt krevende å klargjøre raskt nok for å sikre innkvartering av et stort antall personer, og vil samtidig innebære en stor inngripen overfor privatpersoner. Jeg mener derfor som et utgangspunkt at rekvisisjon av utleieboliger og annet privat husrom bør unngås, og jeg vil vurdere å tydeliggjøre dette i lovforslaget etter høringen.