Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:478 (2023-2024)
Innlevert: 18.11.2023
Sendt: 20.11.2023
Besvart: 29.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Geir Jørgensen (R)

Spørsmål

Geir Jørgensen (R): Hvorfor gjennomførte ikke regjeringen forskriftsendringene om innsyn i havvind før søknadsfristen, og kan regjeringen bekrefte at det vil gis innsyn etter offentleglova i søknadene om prekvalifisering før tildeling gjøres, med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven?

Begrunnelse

I september sendte Olje- og energidepartementet et forslag om å gjøre et unntak for innsynsretten for havvindsøknader før tildeling er gjort, gjennom endringer i offentlegforskrifta og forskriften til havenergiloven. 15. november var søknadsfristen for prekvalifisering til tildelingen av Sørlige Nordsjø II. Forskriftsendringene er ikke gjennomført.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Departementet har sendt forslag om endringer i offentlegforskrifta § 9 og forslag til en ny bestemmelse i havenergilovforskrifta på høring med frist 13. oktober. Departementet har mottatt mange høringssvar og arbeider nå med å gjennomgå disse høringssvarene.
Departementet har mottatt syv søknader om prekvalifisering for å være med i konkurransen om å få tildelt areal i Sørlige Nordsjø II. Det er også mottatt innsynsbegjæringer i søknadene.
Søknadene er omfattende, og departementet har derfor sendt midlertidig svar om at det vil ta tid å få behandlet innsynsbegjæringene. Innsynsbegjæringene blir behandlet etter gjeldende regelverk.