Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til statsministeren

Dokument nr. 15:564 (2023-2024)
Innlevert: 30.11.2023
Sendt: 30.11.2023
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 07.12.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Hvilke kvaliteter er det statsministeren mener barnevernet er avhengig av private aktører for å tilby de mest utsatte barna, og hva er statsministerens syn på disse kvalitetene hos ideelle og kommersielle tilbydere?

Begrunnelse

I den muntlige spørretimen 29. november, sa statsministeren følgende:

"Vi vil ha behov for private aktører fremover. Jeg tror at hvis vi skal legge vekt på kvalitet til de mest utsatte barna, er vi avhengige av private tilbud."

I artikkelen på NRK hvor dette gjengis, vises det til barnevernstjenesten i Vestfold, som har så lav kapasitet at barn med akutte behov har sovet på de ansattes pauserom. Dette er åpenbart ikke et tegn på kvalitet.
De mest utsatte barna med de mest komplekse behovene, er også de mest innbringende for kommersielle barnevernsaktører. Samtidig er det disse som lider mest under manglende kobling mellom helsevesen og barnevern, stadige flyttinger, og den oppstykkingen enkeltkjøp i barnevernssektoren fører med seg. Barne- og familieministeren har vært tydelig på at hun mener kommersielle aktører i barnevernet forsterker disse problemene, og at staten må ta mer ansvar for tilbudene selv. Det er et spørsmål om nettopp kvalitet. Samtidig er den endringen regjeringen sier at den ønsker, sterkt underfinansiert. Da blir resultatet det dere beskriver fra Vestfold, og man blir sårbar for kritikk fra høyre. Da er det særlig uheldig at statsministeren -

1. Peker på de private som en forutsetning for kvalitet
2. Her ikke skiller tydelig mellom ideelle og kommersielle, som faktisk er et parameter for kvalitet i det private barnevernet.

Jeg vil derfor be statsministeren oppklare.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe: Regjeringa vil styrke dei offentlege barneverninstitusjonane slik at dei i større grad enn i dag kan ta i vare barna med dei største og mest samansette behova. I dag er vi i stor grad avhengige av private kommersielle tilbydarar for å gi barna med størst behov eit tilbod på barneverninstitusjon. At vi har så liten beredskap for barn og familiar i akutt krise, er ein situasjon vi vil bort i frå. Ingen andre sektorar har innretta seg slik.
I tillegg til at det statlege tilbodet skal styrkjast, er det eit mål for regjeringa å auke bruken av ideelle leverandørar innan barnevernet. Omstillingsarbeidet skal skje gradvis, og omsynet til barna og kvaliteten i tilbodet må alltid komme først.
Ei vellykka omstilling krev ei tydeleg prioritering av tilbodet i statlege og ideelle barnevernsinstitusjonar, noko regjeringas forslag til statsbudsjett for det statlege barnevernet for 2024 legg til rette for. Omstillinga der vi aukar den offentlege og ideelle beredskapen i institusjonsbarnevernet er vi allereie i gang med, men den vil ta noko tid. Dei kommersielle leverandørane vil ut frå dette difor fortsatt ha ein plass i det statlege barnevernet i tida framover, slik at barna med behov skal ivaretakast på ein trygg måte.