Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:601 (2023-2024)
Innlevert: 04.12.2023
Sendt: 05.12.2023
Besvart: 11.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Erlend Larsen (H)

Spørsmål

Erlend Larsen (H): Vil statsråden sørge for at Fagernes lufthavn, Leirin også i fremtiden vil bli disponert til luftfartsformål, eller er statsråden åpen for at flyplassen blir leid ut til solkraftverk?

Begrunnelse

Fagernes lufthavn, Leirin var en sivil, regional flyplass som ble åpnet i 1987 og eies av Avinor AS. Flyplassen ble stengt fra 1. juli 2018. Siden har det vært flyaktivitet av ulike flyklubber og annen GA-aktivitet.
Tilbakemeldinger sier at Avinor planlegger å leie ut arealet til solkraftverk. En større investering i solcelleanlegg vil kunne være til hinder for fremtidig bruk av flyplassen til luftfartsformål.
I Innstilling 301 S (2022–2023) til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen til Meld. St. 10 (2022–2023) Bærekraftig og sikker luftfart — Nasjonal luftfartsstrategi, skriver en enstemmig komite:
Ko m i t e e n mener investeringene som er gjort på Fagernes lufthavn Leirin, må utnyttes best mulig for å bidra til vekst og verdiskaping i Valdresregionen. K o m i t e e n ber om at et eventuelt salg av eiendommen fortrinnsvis gjør at den fortsetter som flyplass.
"...vekst og verdiskaping i Valdresregionen..." kan forstås til også å gjelde solkraftverk, men siste ledd i neste setning bør legge føringer på aktiviteten.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Rutedriften på Fagernes lufthavn ble lagt ned 1. april 2016. Avinor drev deretter lufthavna som en charterflyplass fram til 1. januar 2019, blant annet under betingelse av at lokale eiere skulle overta lufthavna til charterdrift. Da det ikke var planlagt videre charterdrift i 2018, ble lufthavna stengt 1. juli 2018. I tråd med anmodningsvedtak (vedtak 964) i forbindelse med stortingsbehandlingen av Prop. 87 S (2017–2018), jf. Innst. 380 S (2017–2018), sørget Avinor for nødvendig vedlikehold av lufthavna fram til 1. juli 2021.
Det er uklart om statsstøtteregelverket innenfor EU/EØS åpner for at lufthavna kan selges med en betingelse om videre lufthavndrift, og det kan ta lang tid å få en slik avklaring. I Prop. 1 S (2021–2022) fra Samferdselsdepartementet ble det lagt til grunn at Fagernes lufthavn skulle selges uten krav om videre lufthavndrift. I merknad fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Innst. 13 S (2021–2022) ble det bedt om at det ved et eventuelt salg av eiendommen fortrinnsvis gjør at den fortsetter som flyplass. I Prop. 1 S (2022–2023) fra Samferdselsdepartementet ble det opplyst at vurderingene fra fjorårets budsjettproposisjon fortsatt gjaldt. I Innst. 13 S (2022–2023) gjentok en samlet transport- og kommunikasjonskomité merknaden fra Innst. 13 S (2021–2022).
Avinor vurderer å leie ut lufthavna til produksjon av solkraft. En solcellepark er ikke til hinder for at det er mulig å ta opp igjen lufthavndriften på et senere tidspunkt. Nord-Aurdal kommune har oppfordret Avinor til å vurdere mulighet for sameksistens mellom solcellepark og andre næringsrettede initiativ. Utdanning og teknologiutvikling knyttet til droner/autonome farkoster er ett av forslagene. Avinor vil undersøke om det finnes synergier og muligheter i planene som Nord-Aurdal kommune arbeider med. Avinor ønsker å videreføre dialogen med Nord-Aurdal kommune ut 2023 før Avinor tar endelig stilling til videre arbeid med å etablere solcellepark på lufthavna. Dersom det viser seg at solcelleparken ikke kan realiseres, ønsker Avinor fortsatt å selge Fagernes lufthavn uten vilkår om videre lufthavndrift.
Norges Luftsportforbund har foreslått at luftsportforbundet og/eller Valdres Flyklubb skal overta ansvaret for å drive rullebanen til luftsport. Avinor har vist til at det er et begrenset luftsportmiljø i området i dag og vist til flyplassen på Gol som alternativ. Avinor vurderer ikke Fagernes lufthavn som relevant i spørsmålet om småflyplass for Oslo-området, som i sin tid var tenkt til erstatning for luftsportsmiljøets bruk av Fornebu.
Jeg har ikke hatt merknader til Avinors planer om å leie ut Fagernes lufthavn til solkraftproduksjon. Dersom konklusjonen blir at Avinor fortsatt ønsker å selge lufthavna uten krav om videre lufthavndrift, ønsker jeg å gjøre en fornyet vurdering. Jeg har derfor bedt om tilbakemelding når Avinor har konkludert i spørsmålet om etablering av solcellepark. Etter innspill fra Regionrådet i Valdres har Samferdselsdepartementet for øvrig bedt Avinor avklare eventuelle behov for beredskapsfunksjoner med konsekvenser for Avinor knyttet til Fagernes lufthavn.