Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:781 (2023-2024)
Innlevert: 21.12.2023
Sendt: 22.12.2023
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 08.01.2024 av energiminister Terje Aasland

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Store utfordringer med reservedeler til Sikorsky helikoptre gjør at helikopterselskapene CHC og Bristow tvinges til å sette helikoptre på bakken i over et år. Noen helikoptre må kanskje brukes som delehelikoptre, for å holde andre helikoptre i luften. Situasjonen forventes å forverres neste år, med mer trafikkforstyrrelser og begrenset kapasitet offshore.
Er regjeringen orientert om situasjonen, hvilke løsninger jobbes det med, og hvordan vil denne situasjonen påvirke vanlig drift, vedlikehold og utvikling på sokkelen framover?

Begrunnelse

Den amerikanske helikopterprodusenten Sikorsky har betydelige problemer med å forsyne bransjen med deler til offshorehelikoptrene S92A, som brukes på norsk sokkel. Delemangelen skyldes redusert produksjon under oljekrisen og pandemien samt råvaremangel som følge av krigen i Ukraina i følge Stavanger Aftenblad.
Allerede høsten 2021 skrev Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg:

"Tiden er overmoden for å anskaffe alternative offshorehelikoptre, Vi stoler på Sikorsky S92A-helikoptre som i dag bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk".

I Oktober 2023 uttalte samme mann til Industri Energi:

"– I dag er alle tilgjengelige helikoptre satt inn for å dekke det faste flyprogrammet og det er ikke lenger noe ledig reservekapasitet. Det betyr at tekniske utfordringer og ikke-planlagt vedlikehold vil føre til forsinkelser og kanselleringer, sier Fjeldsbø og minner om at helikopterutvalget i årevis har krevd en alternativ helikoptertype på sokkelen, i tillegg til Sikorsky S92, for å sikre redundans."

Fra offshore arbeidere jeg har snakket med hører jeg historier om at mange oljearbeidere blir værende opp til en uke ekstra på plattformen og at andre igjen blir sittende i Stavanger og Bergen og vente på å få komme på jobb, pga. manglende helikopterkapasitet.
Dette går hardt utover både arbeiderne, famileforutsigbarheten og utgiftene til oljeselskapene med ekstra lønn, tillegger og overtid.
Med tanke på hvor viktig oljenæringen er for både Norge, men også Europa, er dette bekymringsfullt når vi er inne i årstiden med størst værutfordringer.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Det skal være trygt å fly helikopter i norsk petroleumsvirksomhet. Dette gjelder også i en situasjon der det er utfordrende å få tak i enkelte reservedeler til helikoptertypen S-92 fra produsenten Sikorsky. Denne helikoptertypen står for de fleste flyvninger fra fastlandet til installasjoner på norsk kontinentalsokkel.
Forvaltningen av petroleumssektoren bygger på de samme prinsippene som forvaltningen av annen næringsvirksomhet i Norge. Myndighetene regulerer sektoren og setter klare og forutsigbare rammer for sektoren, mens rettighetshaverne står for den operative aktiviteten.
Jeg er kjent med de utfordringene petroleumsnæringen har når det gjelder tilgang på enkelte reservedeler og at det jobbes aktivt med problemstillingen. Dette innebærer blant annet tett kontakt med produsenten av S-92 for å sikre tilstrekkelig produksjon av reservedeler. Departementet har også hatt kontakt med relevante amerikanske aktører om saken. I tillegg til dette arbeides det i næringen med tiltak for å kunne øke helikopterkapasiteten på norsk kontinentalsokkel, tiltak for å utnytte eksisterende helikopterkapasitet mest mulig effektivt på tvers av bransjen, samt samarbeid om hvilke aktiviteter som skal prioriteres dersom helikopterkapasiteten skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig. I parallell jobbes det også med å vurdere andre helikoptertyper enn S-92, men dette kan ikke avbøte de utfordringene næringen nå har med tilgang til reservedeler til eksisterende helikopterflåte.
Det skal være sikkert å dra og være på jobb på norsk kontinentalsokkel. I sin ytterste konsekvens betyr det at aktivitet må vike dersom det ikke er tilstrekkelig helikopterkapasitet. Jeg er derfor glad for at næringen samarbeider om å også kunne håndtere en slik situasjon på best mulig måte.