Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

Dokument nr. 15:925 (2023-2024)
Innlevert: 16.01.2024
Sendt: 16.01.2024
Besvart: 23.01.2024 av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Hva er status i arbeidet med nye regler for fiskeoppdrett på land, og når kan det forventes at nye regler med vilkår for tillatelse til akvakultur på land sendes på høring?

Begrunnelse

I desember 2022 innførte nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig stans for tildeling av nye oppdrettskonsesjoner på land. I mai 2023 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut et forslag om endringer i regelverket for oppdrett på land på høring. Formålet med forslaget var en bærekraftig utvikling av landbasert akvakultur.
10. juli 2023 meldte departementet at det var besluttet å utvide fristen så det vil være tilstrekkelig tid til å gi tilbakemeldinger og at Nærings- og fiskeridepartementet ville komme tilbake med innholdet i forslag til funksjonskrav og en ny høringsfrist på et senere tidspunkt. Siden har det vært stille.
Det ønskes derfor opplyst hva som er status i arbeidet med ny forskrift og når det kan forventes at nye forslag til regler sendes på høring.

Cecilie Myrseth (A)

Svar

Cecilie Myrseth: Nærings- og fiskeridepartementet sendte våren 2023 forslag om endringer i regelverket for landbasert akvakultur på høring. Her ble det foreslått at det tas inn nye vilkår til et anleggs plassering, samt funksjonskrav som begge må være oppfylt for at tillatelse til akvakultur på land kan tildeles. Som det følger av pressemelding 10. juli i år, er høringsfristen for endringer i regelverket for akvakultur på land blitt utsatt.
Utsettelsen skyldes at vi så et behov for at de funksjonskravene som skulle ettersendes i den opprinnelige høringen, måtte utredes noe mer. Et sentralt formål med regelendringen er å sikre forutberegnelighet for næringen, og regelverket vil legge premissene for næringens rammevilkår. Det er derfor vesentlig at funksjonskravene er tilstrekkelig utredet før de sendes på høring. Målet er å få et sett med regler som bidrar til at den etablerte praksis med løpende vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbaserte oppdrettsanlegg forbeholdes anlegg som ligger på land og som kan sees på som smittemessig adskilte fra nærliggende sjøanlegg.
Jeg kan ikke si nøyaktig når funksjonskravene sendes på høring, men vi tar sikte på å få et nytt regelverk for landbasert akvakultur på plass tidlig i høst. Arbeidet med nytt regelverk for akvakultur på land har høy prioritet i departementet.