Skriftlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2023-2024)
Innlevert: 16.02.2024
Sendt: 19.02.2024
Besvart: 26.02.2024 av næringsminister Jan Christian Vestre

Ingrid Fiskaa (SV)

Spørsmål

Ingrid Fiskaa (SV): Statlege selskap er forplikta til å vita om varene deira blir brukt av aktørar som bryt humanitærretten.
Kva vil næringsministeren gjera for at statlege våpenselskap skaffar seg kunnskap om kvar våpenkomponentar endar opp, og vil ministeren sørga for openheit om selskapa sine aktsemdsvurderingar?

Begrunnelse

Ifølge Frifagbevegelse 15. februar har ikkje Kongsberggruppen full oversikt over kor delane dei produserer til F-35 flya endar opp. Ifølgje eigarskapsmeldinga er det statlege våpenselskapet forplikta til å vite kven som til sjuande og sist tek i bruk varene. Kunnskap om kjeda er ein føresetnad for å påsjå at ein som selskap ikkje bidreg til brot på humanitærretten.
Lagmannsretten i Nederland slo denne veka fast at det er ein "klar risiko for at Israels F-35 jagerfly blir bruka til å begå alvorlege brot på den internasjonale humanitærretten på Gazastripa". Retten pålegg den nederlandske regjeringa å stoppe vidare eksport av F-35 delar til Israel.
Statlege våpenselskap er forplikta til å gjere aktsemdsvurderingar, og me bør kunne legge til grunn at nye vurderingar har blitt gjort etter den 7. oktober, eller i det minste etter avgjerda i Den internasjonale domstolen 26. januar om å opne sak om folkemord. Gitt situasjonens alvor er dei statlege våpenselskapa sine vurderingar av offentleg interesse.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Eg reagerer sterkt på behandlinga av sivile palestinarar i Gaza. Krigen har ført til ufattelege lidingar på begge sider. Heilt sidan Hamas sitt terrorangrep mot Israel 7. oktober og den følgjande konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza har regjeringa prioritert store ressursar til arbeidet med den alvorlege krisa.
Regjeringa har fordømt terrorhandlingane utført av Hamas, og gjenteke Israels rett til sjølvforsvar. Me har òg fordømt blokaden av Gaza, og er tydelege på at det er uakseptabelt at kamphandlingane set sjukehus i Gaza ut av spel. Me fordømmer alle brot på humanitærretten, og har uttrykt forventing om at Israel fullt ut respekterer avgjerda i Den internasjonale domstolen 26. januar. Dette betyr at Israel må sørge for at krigføringa er i tråd med folkeretten. Me har sagt klart ifrå at angrep på sjukehus og helsepersonell, sivil infrastruktur, og det å hindra tilgang til livsnødvendigheiter gjennom ein full blokade er ikkje i tråd med krigens folkerett. Det hastar med å få ei humanitær våpenkvile for å avgrensa dei menneskelege lidingane og for å hjelpa dei som er ramma.
Den statlege eigarskapen blir forvalta innanfor rammene av m.a. selskapslovgivinga og eigarskapsmeldinga (Meld. St. 6 (2022–2023)). Rollefordelinga mellom eigar og selskap etter selskapslovgivinga inneber at det er styret og leiinga som har ansvaret for drifta av selskapet. Som ein ansvarleg eigar forventar eg jf. òg eigarskapsmeldinga at alle selskapa der staten er eigar ikkje berre følgjer gjeldande lover og reglar, men også utøver forsvarlege aktsemdsvurderingar, også med tanke på humanitærretten. Det er naturleg at selskapa i ei krevjande tid er ekstra aktsame.
Eksport av våpen og anna militært materiell er gjenstand for det nasjonale regelverket i det enkelte land. Forsvarsbedrifter i Noreg er pålagde å følgja Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tenester og teknologi mv. (eksportkontrollova), og eg viser til Utanriksdepartementet, som ansvarleg styresmakt for eksportkontroll.
Regjeringa gir i eigarskapsmeldinga uttrykk for at staten er oppteken av at selskap som opererer i, handlar med eller har forretningssamband knytt til konfliktområde, utviser respekt for internasjonal humanitærrett og unngår å bidra til, eller støtte opp under, brot på desse reglane. I lys av den pågåande konflikten mellom Israel og Hamas er det derfor naturleg at me som eigar har dialog med relevante selskap i selskapsporteføljen til staten om m.a. aktsemdvurderingar knytt til respekt for humanitærretten. Eg kan stadfesta at departementet har slik dialog med Nammo AS og Kongsberg Gruppen ASA.
Avslutningsvis vil eg gjenta den store uroa mi for behandlinga av sivile palestinarar i Gaza, om uforholdsmessig bruk av militærmakt, og at det hastar med å få eit opphald i krigen for å avgrensa dei menneskelege lidingane og for å hjelpa dei som er ramma.