Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 10.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I mai 1985 sette Landbruksdepartementet ned ei arbeidsgruppe for å sjå på, eventuelt kome med endringar i gjeldande gjerde- og beitelovgjeving. Gruppa la fram si innstilling i november 1987. Ein er kjent med at fleire organisasjonar i fellesskap har bede departementet om fortgang i revisjonen av dette lovverket.

Vil statsråden prioritere denne viktige saka for å sikre ei god fram- drift i revisjonen av lovverket?"


Les hele debatten