Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 04.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Hausten 1989 vart det sett i gang 1-årig vidareutdanning i barnevern ved Universitetet i Bergen. Tilbodet var ein lekk i handlingsplanen for barnevernet med sikte på langsiktig kompetanseoppbygging. Sosialdeparte- mentet støtta tiltaket. Grunna manglande finansiering står tilbudet i fare for å verta lagt ned våren 1991.

Vil statsråden medverka til å styrkja barnevernet ved å sikra midlar til å vidareføra denne vidareutdanninga?"


Les hele debatten