Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 24.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Trass i klåre reglar om fortrinnsrett til barnehageplass for funksjonshemma born, og statsråden si innskjerping, har Bergen kommune avslege søknad for ein gut med multihandikap. Tilråding frå fagfolk ligg føre.

Korleis vil statsråden hindre kommunane i å bryte lova, med dei fylgje dette får for born og foreldre?" (Bortfalt)


Les hele debatten