Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Norsk Kulturforum har reist spørsmålet om å flytta bygnings- og fornminnevernet ut av den samla miljøforvaltinga og over til Kulturdeparte- mentet.

Meiner miljøvernministeren at dette er i tråd med Innst. S. nr. 135 for 1987-88 om bygnings- og fornminnevernet, der eit klårt fleirtal, inkludert Arbeidarpartiet, gjekk inn for at bygnings- og fornminnevernet framleis skulle vera underlagt Miljøverndepartementet?"


Les hele debatten