Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 23.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Miljøverndepartementet gjorde 10. april 1979 vedtak om mellombels freding av delar av Veslebygda/Flo i Stryn kommune som naturreservat. Det meste av området er skog som har gjeve grunneigarane inntekter. Grunn- eigarane ventar på ei avgjerd og på erstatning for tap av inntekter.

Kva vil statsråden gjere for å få ordna opp i den uretten grunneigarane har vorte påførde ved ei urimeleg lang sakshandsamingstid?"


Les hele debatten