Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 04.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Erfaring viser at bruk av varetektsfensling i saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn varierer sterkt fra politidistrikt til politidistrikt. Idømte straffer i slike saker ligger svært lavt i forhold til de strafferammene loven setter.

Finner justisministeren disse forhold tilfredsstilende og i overens- stemmelse med sakenes alvorlige menneskelige karakter?" (Trukket)


Les hele debatten