Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 18.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Erfaring viser at bruk av varetektsfengsling i saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn varierer sterkt fra politidistrikt til politi- distrikt. Idømte straffer i slike saker ligger svært lavt i forhold til de strafferammene loven setter.

Finner justisministeren disse forhold tilfredsstillende og i overens- stemmelse med sakenes alvorlige menneskelige karakter?"


Les hele debatten