Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Tal frå Statistisk Sentralbyrå syner at det i 1990 var over 24 000 elevar som bad seg fritekne frå kristendomsundervisning. Det er viktig at born får undervisning ut frå sin livssyns-ståstad, men samstundes er kristendommen ein sentral del av vår kulturarv.

Vil statsråden på denne bakgrunn vurdere endringar i kriteria for fritak frå kristendomsundervisning?"


Les hele debatten