Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Omfattende korrespondanse mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte- mentet og Lande Vel i Sarpsborg har resultert i at innløsningspriser for feste- tomter på Tune Prestegård nå blir å fastsette ved frivillig voldgiftsskjønn.

Med hvilken begrunnelse har departementet i sitt brev av 30. april 1992 forutsatt graderte priser ved innløsning, og burde ikke departementet bære skjønnsutgiftene i stedet for å belaste tomtefesterne for en større del av disse utgifter?"


Les hele debatten