Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Fagopplæringssystemet vert kraftig utfordra ved gjennomføringa av Reform '94. Det trengst mange nye læreplassar både innan privat og offentleg sektor. Ei rekkje nye fag ventar på godkjenning under lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Når vil statsråden syta for at fagplanane innan til dømes omsorgs- og oljesektoren blir godkjende?" Tas opp av Ola S. Apeland


Les hele debatten