Spørretimespørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.03.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): "Det har i løpet av de seneste 10-15 år utviklet seg et forurensnings- problem fra hytter og fritidsboliger, og da særlig i områder hvor konsentra- sjonen av fritidsboliger er stor. Kommunene har i dag ikke tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å gripe inn overfor dette problemet på en hensikts- messig måte.

Vil statsråden ta initiativ for å gi kommunene tilstrekkelig hjemmels- grunnlag for å kunne stanse denne forurensningen?"


Les hele debatten