Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 07.04.1994
Besvart: 20.04.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Målingar kunngjorde mellom anna via NTB 30. mars 1994 viser ei endring av forureininga i Sør-Noreg. Utslepp av nitrøse gassar aukar. Frå 5. april 1994 er det langt fleire flyavgangar Bergen - Oslo og Stavanger - Oslo som fylgje av dereguleringa i luftfarten. Kvar flytur inneber eit forbruk av fleire tusen liter drivstoff med påfylgjande forureining.

Kva vil miljøvernministeren føreta seg for å redusera skadelege utslepp frå flytrafikken?"


Les hele debatten