Spørretimespørsmål fra Håkon Steinar Giil (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.05.1994
Besvart: 11.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Håkon Steinar Giil (Sp)

Spørsmål

Håkon Steinar Giil (Sp): "Som ei følgje av EØS-avtalen har næringsmiddelindustrien fått skjerpa krav til vasskvaliteten. Det er opplyst at overgangsordningane tek til å gå ut frå og med 1. juli 1994 og sidan kjem nye fristar til etter kvart.

Kva vil kommunal- og arbeidsministeren føreta seg for at bedrifter som vert råka av dei nye krava og som så langt ikkje har makta å få til tilfreds- stillande vasskvalitet, skal kunne halde fram med produksjonen etter at over- gangstida er ute?"


Les hele debatten