Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.05.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Arbeidsdirektoratet har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom arbeidsmarkedsetaten og sosialetaten. Avtalen stiller strenge krav til hvem som skal kunne regnes som reell arbeidssøker og få bistand fra arbeidskontoret. Et av kravene er at en arbeidsløs som går på sosialhjelp må ha ordnede bofor- hold med fast adresse for å bli godkjent av arbeidskontoret som arbeidssøker.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at arbeidsløse sosialhjelps- mottakere blir kasteballer mellom offentlige etater?"


Les hele debatten