Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til miljøvernministeren

Datert: 19.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Holtefjell i Buskerud vart 12. juli 1995 underlagt mellombels vern, trass i at miljøstyresmaktene og skogeigarane var samde om å arbeide fram ein fleirbruksplan.

Meiner statsråden det er korrekt sakshandsaming med mellombels vern når det vert arbeidd med alternative løysingar, og korleis skal grunn- og skogeigarar bera seg åt i ei næringsdrift som er suspendert på ubestemt tid?"


Les hele debatten