Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Stortinget har vedteke at elevar som vel studieretning idrettsfag skal sikrast høve til å kunna nytta inntil 13 valfagtimar over to år til andre fag enn idrettsfag. Dei skulane dette gjeld opplever at Regjeringa ikkje har tilrettelagt godt nok for oppfylgjing.

Kva vil statsråden føreta seg for å retta på dette?"


Les hele debatten