Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til forsvarsministeren

Datert: 23.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Avtale om likestilling i Forsvarsdepartementet ble inngått 11. november 1985, blant annet for å bedre kjønnsfordelingen innen hver stillingsgruppe og fremme kompetansegivende utvikling, særlig med henblikk på å bedre kvinners stilling. Det er blant annet avtalefesta at departementsledelsens årlige handlingsplan "skal drøftes med de tillitsvalgte".

Jeg ber statsråden redegjøre om hovedpunktene i de to-tre siste års handlingsplaner, og i hvor stor grad planen er oppfylt for hvert av årene?


Les hele debatten